V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.02.2024

  1. Roz­po­czę­ła się reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu kościo­ła. Pod koniec ubie­głe­go roku Para­fia pod­pi­sa­ła umo­wę z Fun­da­cją PKO Ban­ku Pol­skie­go na sfi­nan­so­wa­nie reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, obec­nie zbie­ra­my środ­ki na reno­wa­cję dru­giej rzeź­by. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem, a póź­niej zosta­ły umiesz­czo­ne w niszach na ele­wa­cji fron­to­wej obec­ne­go kościo­ła. Figu­ry zosta­ną wzmoc­nio­ne, zaim­pre­gno­wa­ne i odzy­ska­ją pier­wot­ny jed­no­li­ty kolor, któ­ry jest widocz­ny na zdję­ciach archi­wal­nych. Kon­ser­wa­cji pod­ję­ła się fir­ma kon­ser­wa­tor­ska Mojec­ki Kon­ser­wa­cja Zabyt­ków. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 18 tys. zł. za każ­dą figu­rę. Remont figur chce­my powią­zać z przy­pa­da­ją­cą w tym roku 90. rocz­ni­cą odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku. Pra­gnie­my przy­go­to­wać kil­ka atrak­cji na ten jubi­le­usz: przy­go­to­wu­je­my wyda­nie publi­ka­cji na temat bar­dzo cie­ka­wej histo­rii nasze­go drew­nia­ne­go kościół­ka, pla­nu­je­my wysta­wę, chce­my zor­ga­ni­zo­wać pik­nik. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w przy­go­to­wa­nia pro­si­my o kontakt.

  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Wolon­ta­riu­sze z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej para­fii. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Wie­czo­rem o g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z opra­wą muzycz­ną scho­lii mło­dzie­żo­wej.

  3. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do wysłu­cha­nia cyklu kate­chez zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym kościele.

  4. Za tydzień 11 lute­go we wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Z tej racji dzień wcze­śniej w sobo­tę 10 lute­go o g. 10:00 odpra­wio­na zosta­nie msza św. w inten­cji wszyst­kich osób cho­rych naszej para­fii z udzie­le­niem sakra­men­tu namsz­cze­nia cho­rych. Pro­si­my rodzi­ny osób cho­rych i opie­ku­nów o pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­por­tu do kościoła.

  5. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą”, pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (05.02.): ul. Lechic­ka 1, ul. KOR 34 B i 36; we wto­rek (06.02.): ul. KOR 38, 40, 42, 44 i 46; w śro­dę (07.02.): ul. KOR 39 ABCDE; w czwar­tek (08.02.): ul. Hyn­ka 3, ul. Szy­bow­co­wa 5, Wira­żo­wa i KOR nume­ry od 52 do 76; Pro­gram „kolę­dy” znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Tego­rocz­ną „kolę­dę” zakoń­czy­my 8 lute­go. Dzi­siaj jest ostat­ni dzień przyj­mo­wa­nia zgło­szeń od osób, któ­re chcia­ły­by jesz­cze zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”, mimo, iż nie ma ich w pla­nie „kolę­dy”. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w pią­tek 9 lute­go oraz w ponie­dzia­łek i wto­rek 12 i 13 lutego.

  6. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Para­fia­nom, któ­rzy w pią­tek 2 lute­go poma­ga­li przy wyno­sze­niu cho­inek i szop­ki oraz roz­bie­ra­niu deko­ra­cji świą­tecz­nych.

  7. W tym roku pra­cow­nik naszej para­fii — p. Wie­sław Chrza­now­ski – obcho­dzi swój jubi­le­usz 25 lat pra­cy dla para­fii. Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Wie­sła­wo­wi za wie­lo­let­nie zaan­ga­żo­wa­nie i tro­skę o spra­wy nasze­go lokal­ne­go Kościoła. 

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Aldo­na Maria Łuka­sie­wicz l.85