V NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.02.2017

  1. W ponie­dzia­łek 6 lute­go roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Począ­tek w ponie­dzia­łek 6 lutego.

  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry do puszek na dzia­łal­ność Para­fial­ny Zespół Cari­tas. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej Cari­tas para­fial­nej moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc rów­nież 1% podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Za tydzień ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remontowy.

  3. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 6 lute­go msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą wypominki.

  4. W naj­bliż­szą sobo­tę 11 lute­go Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych z naszej para­fii na mszę św. z sakra­men­tem namasz­cze­nia cho­rych o g. 11:00. Od g. 10:30 moż­li­wość spo­wie­dzi. Pro­si­my rodzi­ny cho­rych i sąsia­dów o pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu dojaz­du do kościoła.

  5. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w ponie­dzia­łek (06.02.) – ul. Rada­ro­wa 2A, 4, 4A i 9, ul. Lechic­ka — domy na odcin­ku od Saba­ły do Rada­ro­wej od nr 23 do 29; we wto­rek (07.02.) – ul. Lechic­ka 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5C, 7, 9,11,13 i 15 oraz ul. Rada­ro­wa 11, 13 i 15; w śro­dę (08.02.) – ul. Rada­ro­wa 17, ul. Lechic­ka 4, 6 i 8; w czwar­tek (09.02.) — al. Kra­kow­ska od nume­ru 85 do 255; w pią­tek (10.02.) — ul. Łopu­szań­ska, Naroż­na, Kol­neń­ska, Nasien­na, Orze­cho­wa i Wira­żo­wa; w sobo­tę (11.02.) — ul. Sape­rów, Star­to­wa, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Geo­lo­gicz­na i Modu­lar­na; w ponie­dzia­łek (13.02.) — ul. Rada­ro­wa — domy na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka i ul. Sło­wi­cza – domy na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka; we wto­rek (14.02.) — al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14, ul. 1 Sierp­nia 42A, ul. Czar­da­sza, Węgo­rzew­ska i Tra­pez; w śro­dę (15.02.) – zakoń­cze­nie kolę­dy: ul. Musz­kie­te­rów oraz dodat­ko­wa kolę­da na zgło­sze­nie w zakry­stii lub kan­ce­la­rii para­fial­nej dla tych, któ­rzy nie mogli przy­jąć księ­dza w wyzna­czo­nym ter­mi­nie kolę­dy. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach wie­sza­my infor­ma­cje o kolę­dzie, bywa jed­nak, że są one zry­wa­ne, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  6. Za tydzień roz­po­czy­na­ją się ferie zimo­we dzie­ci i mło­dzie­ży. W związ­ku z tym nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  7. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na odbie­rać mar­co­wy numer cza­so­pi­sma Oremus.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Cze­sła­wa Ogrod­nik l. 90, Zofia Cie­siel­ska l. 89, Danu­ta Burzyc­ka l. 79, Wal­de­mar Janu­szew­ski l. 86