V NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.02.2023

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej para­fii. Moż­na ją wes­przeć rów­nież dekla­ru­jąc na ten cel 1,5 % w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja w jaki spo­sób to uczy­nić znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my. W ubie­głym roku pozy­ska­li­śmy w ten spo­sób ponad 7 tys. zł.

  2. Dzi­siaj Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Wie­czo­rem o g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucharystyczne.

  3. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed msza św. odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki.

  4. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą”, pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (06.02.): ul. 1 Sierp­nia 34, 34A i 47A; we wto­rek (07.02.): ul. 1 Sierp­nia 41 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6 oraz ul. 1 Sierp­nia 49; w śro­dę (08.02.): ul. 1 Sierp­nia 39 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A oraz ul. 1 Sierp­nia 47; w czwar­tek (09.02.): ul. 1 Sierp­nia 37 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4, w pią­tek (10.02.): ul. 1 Sierp­nia 36, 45, 49A i 49B. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Plan „kolę­dy” umiesz­czo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ze wzglę­du na wzrost licz­by miesz­kań­ców naszej para­fii i powsta­nie nowych dużych osie­dli, w tym roku odwie­dzi­my oko­ło poło­wy miesz­kań­ców para­fii. Zakoń­czy­my „kolę­dę” 10 lute­go wraz z roz­po­czę­ciem ferii zimo­wych. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej oso­by, dzi­siaj jest ostat­ni dzień przyj­mo­wa­nia zgło­szeń od osób, któ­re bar­dzo chcia­ły­by jesz­cze w tym roku zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”, mimo, iż nie ma ich w pla­nie „kolę­dy”. Zgło­sze­nia wraz z nr tele­fo­nu przyj­mu­je­my w zakry­stii lub przez Inter­net. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w dniach 13 – 15 lute­go. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska w pozo­sta­łej czę­ści para­fii odbę­dzie się w przy­szłym roku.

  5. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w czwar­tek 2 lute­go zgło­si­li się do pomo­cy przy wyno­sze­niu cho­inek i szop­ki oraz roz­bie­ra­niu deko­ra­cji świątecznych.

  6. W sobo­tę 11 lute­go przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Zapra­sza­my oso­by cho­re na mszę św. o g. 10:00, w trak­cie któ­rej udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Pro­si­my opie­ku­nów osób cho­rych o pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­por­tu do kościoła.