V NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.02.2022

  1. Dzi­siaj Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza zbiór­kę, na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com i wolon­ta­riu­szom. Cari­tas naszej para­fii moż­na rów­nież wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku docho­do­we­go na ten cel. Infor­ma­cja jak to uczy­nić znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła, na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  2. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z racji I nie­dzie­li miesiąca.

  3. Ze wzglę­du na ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży dzi­siaj i w naj­bliż­szą nie­dzie­lę nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym kościele.

  4. W przy­szły ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum będzie gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał: „Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i sprawiającego, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W ustach kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orędzie: «Jezus Chry­stus cię kocha, dał swo­je życie, aby cię zba­wić, a teraz jest żywy u twe­go boku codzien­nie, aby cię oświecić, umoc­nić i wyzwo­lić»”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Począ­tek 14 lutego.

  5. Jeste­śmy wdzięcz­ni oso­bom, któ­re w śro­dę 2 lute­go po mszy św. o g. 18:30 tak licz­nie zgło­si­ły się do pomo­cy w demon­ta­żu deko­ra­cji świą­tecz­nych. Dzię­ki Waszej gor­li­wo­ści i pomo­cy pra­cow­ni­ków para­fial­nych zno­wu pobi­li­śmy rekord w szyb­ko­ści uprząt­nię­cia kościo­ła. Ser­decz­ne Bóg zapłać za Waszą pracę.

  6. W ponie­dzia­łek o g. 18:30 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Pół godzi­ny wcze­śniej odczy­ty­wa­ne będę wypo­min­ki.

  7.  W pią­tek 11 lute­go – we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des — zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na Mszę św. o g. 10:00, w trak­cie któ­rej udzie­li­my cho­rym sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Pro­si­my opie­ku­nów osób cho­rych o pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­por­tu do kościo­ła. Jed­no­cze­śnie bar­dzo pro­si­my o zacho­wa­nie wszyst­kich wytycz­nych sani­tar­nych. Oczy­wi­ście oso­by cho­re na Covid-19, prze­by­wa­ją­ce na kwa­ran­tan­nie lub mają­ce obja­wy cho­ro­bo­we nie mogą uczest­ni­czyć w tej uroczystości.

  8. Para­fia zatrud­ni dyry­gen­ta do popro­wa­dze­nia chó­ru parafialnego.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Maria Gra­bow­ska l. 71, Maria Sta­ni­sła­wa Racz­ko l. 92, Jan Anto­ni Gan­czew­ski l. 81.