V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2016 r.

Wyłączone
 1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. O g. 17:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo adoracyjne.
 2. Zachę­ca­my, aby przy roz­li­cza­niu dekla­ra­cji podat­ko­wych prze­zna­czyć 1% z podat­ku na dzia­łal­ność nasze­go Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Infor­ma­cje o tym, jak moż­na to zro­bić znaj­du­ją się na tabli­cy ogło­szeń, na para­fial­nej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na ulot­kach przy wyj­ściu z kościoła.
 3. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: - w ponie­dzia­łek (08.02.) – ul. 1 Sierp­nia 36 i 40 B; — we wto­rek (09.02.) – ul. 1 Sierp­nia 38 i 40 A; — w czwar­tek (11.02.) – ul. 1 Sierp­nia 40, 42, 44 i 44 A; — w pią­tek (12.02.) – ul. 1 Sierp­nia 31, 33, 35; — w sobo­tę (13.02.) – ul. Bor­su­cza, Fajan­so­wa, Hej­na­ło­wa, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Głu­szyc­ka, Kol­neń­ska, Nasien­na, Orze­cho­wa, Wira­żo­wa, Modu­lar­na i Geo­lo­gicz­na. Cały pro­gram Kolę­dy aż do jej zakoń­cze­nia 17 lute­go jest wywie­szo­ny na tabli­cy ogło­szeń i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o 10:00.
 4. Przy­po­mi­na­my, że z racji ferii w następ­ną nie­dzie­lę – 14 lute­go nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Dzi­siaj nie będzie rów­nież spo­tka­nia dla gru­py studenckiej.
 5. W tym tygo­dniu Śro­dą Popiel­co­wą roz­pocz­nie­my Wiel­ki Post. Msze świę­te w tym dniu o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 18:30. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły i wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mięsnych.
 6. Od dzi­siaj do sobo­ty włącz­nie będzie trwał 49. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.
 7. Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje Para­fial­ne odbę­dą się 6, 7, 8 i 9 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. pra­łat Walen­ty Kró­lak, wie­lo­let­ni ojciec duchow­ny obu semi­na­riów war­szaw­skich oraz pro­boszcz para­fii św. Augu­sty­na w War­sza­wie. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – 9 mar­ca – nasza świą­ty­nia zosta­nie włą­czo­na w pro­gram modli­twy w Wiel­ko­post­nych Kościo­łach Sta­cyj­nych, o tej ini­cja­ty­wie infor­mu­ją Arcy­bi­sku­pi obu die­ce­zji war­szaw­skich w spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie (Komu­ni­kat Arcy­bi­sku­pów). Pro­gram Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych dostęp­ny jest na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła, na tabli­cy ogło­szeń oraz stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.
 8. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 17:15. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 17:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.
 9. W czwar­tek 11 lute­go przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. Zapra­sza­my wszyst­kich cho­rych na Mszę św. z sakra­men­tem namasz­cze­nia cho­rych o g. 10:00. Po Mszy św. Para­fial­ny Zespół Cari­tas przy­go­tu­je dla cho­rych aga­pę w sali w pod­zie­miach ple­ba­nii. Rodzi­ny osób cho­rych lub przy­ja­ciół pro­si­my o pomoc w dotar­ciu do kościo­ła. Oso­by, któ­re nie mają niko­go, kto mógł­by im słu­żyć pomo­cą pro­si­my o kon­takt z kan­ce­la­rią parafialną.
 10. W nie­dzie­lę 21 lute­go o g. 19:15 zapra­sza­my na Kon­cert pie­śni pasyj­nych oraz Requ­iem W. A. Mozar­ta  w wyko­na­niu Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca MAZOWSZE. Wstęp wolny.
 11. Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd 27. lute­go na Miste­rium Męki Pań­skiej do Kał­ko­wa Godo­wa. Infor­ma­cje i zapi­sy w kio­sku para­fial­nym lub pod nr tel. poda­nym na tabli­cy Legio­nu Maryi.
 12. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży — w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Ser­decz­nie zapraszamy.
 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: Kazi­mie­ra Kop­ciń­ska, lat 71, Wal­de­mar Mil­ler, lat 87; Cze­sław Miko­łaj­czyk, lat 88