IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.06.2024

 1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świę­to Dzięk­czy­nie­nia pod hasłem: „Dzię­ku­je­my za służ­bę czło­wie­ko­wi”. W Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie o g. 12:00 uro­czy­sta msza świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Grze­go­rza Rysia z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. W naszej para­fii odby­wa się tra­dy­cyj­na zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. Z tej racji zbiór­ka na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne Cari­tas naszej para­fii odbę­dzie się w następ­ną niedzielę.

 2. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca dzi­siaj o g 15:30 w sali nad zakrystią.

 3. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we przez cały mie­siąc o g. 18:00.

 4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca, msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go wypo­min­ki będą czy­ta­ne po mszy świętej.

 5. W czwar­tek na zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków odbę­dzie się na mszy świę­tej o g. 17:30.

 6. Zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go para­fial­nych kolo­nii let­nich dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych koszt jest wyż­szy niż opła­ty pobie­ra­ne od rodzi­ców dzie­ci. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła lub na kon­to ban­ko­we poda­ne na pla­ka­cie w kruchcie.

 7. W tym tygo­dniu w pią­tek 7 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Z tej racji nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Jest to jed­no­cze­śnie I pią­tek mie­sią­ca, moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź w cza­sie mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00. Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

 8. W sobo­tę 8 czerw­ca wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Panny.

 9. Infor­mu­je­my, iż w cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nastą­pi zmia­na w gra­fi­ku mszy świę­tych: nie będzie nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le oraz mszy św. o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano będzie jed­na msza świę­ta o g. 7:00. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian.

 10. Infor­mu­je­my, że Zarząd Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców pod­jął decy­zję o zabez­pie­cze­niu pusto­sta­nu kamie­ni­cy znaj­du­ją­cej się przy ul. 1‑Sierpnia róg Sul­mie­rzyc­kiej, zagra­ża­ją­ce­go zawa­le­niem się. Znaj­du­je się tam zanie­dba­na kaplicz­ka, rów­nież w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Kaplicz­ka musi zostać roze­bra­na, ale w poro­zu­mie­niu z naszą Para­fią zosta­nie odtwo­rzo­na po dru­giej stro­nie ul. 1‑Sierpnia, gdy będzie już goto­wa poin­for­mu­je­my o tym w ogłoszeniach.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Danu­ta Wierz­bic­ka l. 97, Elż­bie­ta Kuku­ła l. 67, Jan Sobie­raj­ski l. 76.