X NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.06.2024

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim ofia­ro­daw­com. Dzię­ki uprzej­mo­ści fir­my E.L.Bruk Pana Edwar­da Lewan­dow­skie­go w ubie­głym tygo­dniu na sta­rej czę­ści cmen­ta­rza para­fial­ne­go poło­żo­ny został nowy chod­nik pro­wa­dzo­ny do zanie­dba­ne­go gro­bu Micha­ła Miszew­skie­go — kie­row­ni­ka pierw­szej szko­ły na Okę­ciu, zmar­łe­go w 1945 roku. Obec­nie przy­go­to­wy­wa­na jest reno­wa­cja grobu.

  2. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej parafii.

  3. Zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go para­fial­nych kolo­nii let­nich dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych koszt jest wyż­szy niż opła­ty pobie­ra­ne od rodzi­ców dzie­ci. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła lub na kon­to ban­ko­we poda­ne na pla­ka­cie w kruchcie.

  4. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

  5. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we codzien­nie o g. 18:00.

  6. Infor­mu­je­my, iż w cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nastą­pi zmia­na w gra­fi­ku mszy świę­tych: nie będzie nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le oraz mszy św. o g. 13:00, a w dni powsze­dnie rano będzie jed­na msza świę­ta o g. 7:00. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian.

  7. Za tydzień 16 czerw­ca odbę­dzie się Naro­do­wy Marsz dla Życia i Rodzi­ny, któ­ry wyru­szy o g. 12:30 z Pl. Trzech Krzy­ży w War­sza­wie, a zakoń­czy się o g. 14:00 przy Bel­we­de­rze. Marsz jest naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem pro­ro­dzin­nym w Pol­sce. „Chce­my ape­lo­wać o odrzu­ce­nie przez Sejm wszyst­kich pro­abor­cyj­nych pro­jek­tów, o odstą­pie­nie od dal­sze­go pro­ce­do­wa­nia pro­jek­tu usta­wy o „mowie nie­na­wi­ści” i od dzia­łań zwią­za­nych z lega­li­za­cją związ­ków part­ner­skich oraz o zatrzy­ma­nie szko­dli­wych zmian w edu­ka­cji. Ponad­to w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my doma­gać się od pre­zy­den­ta War­sza­wy Rafa­ła Trza­skow­skie­go wyco­fa­nia się z pomy­słu usu­wa­nia krzy­ży z urzę­dów” – dekla­ru­ją orga­ni­za­to­rzy. Marsz poprze­dzi msza św. o g. 11:30 w koście­le św. Aleksandra.

  8. Przy­po­mi­na­my, że latem mimo upa­łów wier­ni nawie­dza­ją­cy kościo­ły zobo­wią­za­ni są do god­ne­go stro­ju, zwłasz­cza odpo­wied­nie­go zakry­wa­nia nóg i ramion, doty­czy to zarów­no kobiet, jak i męż­czyzn. Pamię­taj­my o prze­ka­za­niu tej proś­by rów­nież oso­bom nie­wie­rzą­cym, gdy zapra­sza­my je na uro­czy­sto­ści rodzin­ne w kościele.