UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 30.05.2024

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiejBoże Cia­ło. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie ma mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją, któ­ra tra­dy­cyj­nie przej­dzie uli­ca­mi naszej dziel­ni­cy. Tra­sa pro­ce­sji prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: Saba­ły do 1- Sierp­nia, 1- Sierp­nia do Rada­ro­wej, Rada­ro­wą do Lechic­kiej, Lechic­ką do Saba­ły i powrót do kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy czyn­nie zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie dzi­siej­szej pro­ce­sji oraz tym, któ­rzy przy­go­to­wa­li 4 ołta­rze na tra­sie pro­ce­sji, czy­li Legio­no­wi Maryi, Wspól­no­cie Żywe­go Różań­ca i Gru­pie o. Pio z p. Wie­sła­wem, Kościo­ło­wi Domo­we­mu i wspól­no­tom Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. Dzię­ku­je­my służ­bie litur­gicz­nej, sio­strom ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści, p. Orga­ni­ście, Orkie­strze i Poli­cji za zabez­pie­cze­nie tra­sy procesji.

  2. W pią­tek po Bożym Cie­le decy­zją Bisku­pa Ordy­na­riu­sza obo­wią­zu­je dys­pen­sa na spo­ży­wa­nie pokar­mów mię­snych.

  3. Infor­mu­je­my, że Zarząd Gospo­dar­ki Nie­ru­cho­mo­ścia­mi Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców pod­jął decy­zję o zabez­pie­cze­niu pusto­sta­nu kamie­ni­cy znaj­du­ją­cej się przy ul. 1‑Sierpnia róg Sul­mie­rzyc­kiej, zagra­ża­ją­ce­go zawa­le­niem się. Znaj­du­je się tam zanie­dba­na kaplicz­ka, rów­nież w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Kaplicz­ka musi zostać roze­bra­na, ale w poro­zu­mie­niu z naszą Para­fią zosta­nie odtwo­rzo­na po dru­giej stro­nie ul. 1‑Sierpnia, gdy będzie już goto­wa poin­for­mu­je­my o tym w ogłoszeniach.