IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.05.2021

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w sali nad zakrystią.

  2. Wczo­raj w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie przy­ję­ło świę­ce­nia kapłań­skie 26 dia­ko­nów archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, wśród nich ks. Kamil Sta­wiń­ski, któ­ry decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza został mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii. Ksiądz neo­pre­zbi­ter swo­je obo­wiąz­ki obej­mie pod koniec sierpnia.

  3. Rów­nież wczo­raj w Koście­le Kate­dral­nym w Łom­ży świę­ce­nia kapłań­skie przy­jął ks. dia­kon Dariusz Berć, któ­ry dwa lata temu przez rok był na prak­ty­ce w naszej para­fii. Dzi­siaj o g. 12:00 odpra­wia swo­ją Mszę św. Pry­mi­cyj­ną w koście­le p.w. św. Sta­ni­sła­wa BM w Niedź­wiad­nej. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le naszej para­fii wraz z ks. Pro­bosz­czem. Wszyst­kich księ­ży neo­pre­zbi­te­rów pole­ca­my modli­twie parafian.

  4. W czwar­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną nie odbę­dzie się cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie. W naszej para­fii rów­nież nie będzie pro­ce­sji uli­ca­mi para­fii, ale podob­nie jak w ubie­głym roku pój­dzie­my z pro­ce­sją po mszy św. o g. 11:30 do 4 ołta­rzy wokół kościo­ła. W związ­ku z tym nie będzie mszy św. o g. 11:15 w koście­le dol­nym oraz o g. 13:00. Pozo­sta­łe msze św. według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Asy­stę litur­gicz­ną pro­si­my o kon­takt z ks. Sławomirem.

  5. Dzi­siaj i jutro ostat­nie nabo­żeń­stwa majo­we. Od wtor­ku roz­pocz­nie­my nabo­żeń­stwa czerw­co­we ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa, odpra­wia­ne w naszym koście­le podob­nie jak nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii — w gór­nym koście­le do 61 osób, w koście­le dol­nym do 55.

  6. Zachę­ca­my do obej­rze­nia wysta­wy poświę­co­nej Słu­dze Boże­mu Kard. Ste­fa­no­wi Wyszyń­skie­mu. Wysta­wa potrwa do 7 czerw­ca.

  7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca, moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz od g.17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. W I sobo­tę czerw­ca o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP, a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Maryja.

  8. Spo­tka­nie dla mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 31 maja o g. 19:00 w kościele.