Muzyczny Projekt ŚLADEM UBOGIEGO

Autor­ski, muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na pismach Bie­da­czy­ny a tak­że Jego hagio­gra­fiach. Muzy­ka pozwa­la­ją­ca wejść w kli­mat modli­twy i reflek­sji, okre­śla­na w mediach jako “muzy­ka ciszy”. Celem wyko­naw­ców two­rzą­cych pro­jekt jest przy­bli­że­nie słu­cha­czom oso­by św. Fran­cisz­ka i głę­bi Jego ducho­wo­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą utwo­rów jest ich asce­tycz­na for­ma czer­pią­ca swą inspi­ra­cję z pro­ste­go i ubo­gie­go życia Ojca Serafickiego.

Autor­ka kom­po­zy­cji muzycz­nych: Daria Fran­cisz­ka Styczynski
Sło­wa: św. Fran­ci­szek z Asyżu
Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne pro­jek­tu: Ewa Gnatkowska

PROJEKT TWORZĄ

Daria Fran­cisz­ka Sty­czyn­ski — wokal, gitara
Ewa Gnat­kow­ska — wokal

Skład chóralny:

Joan­na Sowiń­ska — sopran
Ewa Gnat­kow­ska — sopran
Lilia­na Giżew­ska — alt
Beata Gnia­dek — alt
Mar­cin Pogo­rzel­ski — tenor
Woj­ciech Konu­pek — bas
Jakub Mak­sy­miuk — bas

Instrumentaliści:

Nata­lia Wysoc­ka — skrzypce
Kata­rzy­na Den­kie­wicz — skrzypce
Syl­wia Gołę­biow­ska — skrzypce
Daria Daha­bi — altówka
Daria Grze­gorz — wiolonczela