XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.09.2017

  1. W minio­nym tygo­dniu prze­ży­wa­li­śmy 30 rocz­ni­cę poświę­ce­nia naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Z tej oka­zji na fila­rach kościo­ła przy­go­to­wa­na zosta­ła wysta­wa zdjęć przy­po­mi­na­ją­cych poświę­ce­nie kamie­nia węgiel­ne­go pod świą­ty­nię przez Słu­gę Boże­go ks. kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go oraz cza­sy budo­wy. Jest to nasz hołd wdzięcz­no­ści Bogu za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go, ówcze­sne­go pro­bosz­cza — budow­ni­cze­go kościo­ła oraz za wszyst­kich Para­fian, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą. Moż­na ją obej­rzeć tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii, gdzie umie­ści­li­śmy rów­nież tekst homi­lii kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, wygło­szo­nej w cza­sie poświę­ce­nia kamie­nia węgiel­ne­go 22.09.1980 roku.

  2. Już dzi­siaj zapra­sza­my na świę­to Patro­na naszej para­fii – św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. 4 paź­dzier­ni­ka głów­na msza św. odpu­sto­wa o g. 17:30, po niej kon­cert w wyko­na­niu Dar­ka Male­jon­ka z zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oraz słod­ka aga­pa. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie ciast na wspól­ny poczę­stu­nek. O szcze­gó­łach poin­for­mu­je­my za tydzień. W następ­ną nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my o g. 17:00 na kon­cert uwiel­bie­nia – „Śla­dem ubo­gie­go” – jest to muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na jego pismach i hagio­gra­fiach. Muzy­cy i woka­li­ści zatrosz­czą się rów­nież o opra­wę muzycz­ną mszy św. nie­dziel­nej o g. 16:00 i 18:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Z tej racji na pierw­szy paź­dzier­ni­ko­wy Róża­niec zapra­sza­my o g. 15:30.

  3. Zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce ziem­no-hydrau­licz­ne zwią­za­ne z usu­nię­ciem awa­rii sie­ci wodo­cią­go­wej. Poło­żo­ne zosta­ło w sumie 80 metrów nowej insta­la­cji wodo­cią­go­wej, zain­sta­lo­wa­no nowe przy­łą­cza do budyn­ków, odtwo­rzo­no nawierzch­nię. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ofia­ro­wa­li pie­nią­dze na pokry­cie kosz­tów awa­rii bio­rąc udział w zbiór­ce do puszek, bądź prze­ka­zu­jąc pie­nią­dze indy­wi­du­al­nie lub na kon­to para­fial­ne. Uda­ło się nam w ten spo­sób zebrać już nie­co ponad 15.800 zł. Ponie­waż rachu­nek za usu­nię­cie awa­rii wyniósł w sumie ponad 42 tys. zł bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 26 tys. zł. W tej nad­zwy­czaj trud­nej sytu­acji w następ­ną nie­dzie­lę jesz­cze raz wolon­ta­riu­sze sta­ną z pusz­ka­mi przed kościo­łem pro­sząc o wspar­cie na ten cel. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Parafii.

  4. W tym tygo­dniu Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 87 przy ul. Malow­ni­czej obcho­dzi swój jubi­le­usz 100 –lecia ist­nie­nia. Z tej oka­zji zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek 29 wrze­śnia, w uro­czy­stość św. Archa­nio­łów Micha­ła Gabrie­la i Rafa­ła, na mszę św. dzięk­czyn­ną o g. 12:00.

  5. W sobo­tę 30 wrze­śnia o g. 10:00 rejo­no­we spo­tka­nie Róż Żywe­go Różań­ca w koście­le św. Anny w Wila­no­wie. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków Para­fial­ne­go Brac­twa Różańcowego.

  6. W przy­szłą nie­dzie­lę spo­tka­nie kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia po Mszy św. o g. 18:00.

  7. Dzi­siaj we wszyst­kich kościo­łach Archi­die­ce­zji war­szaw­skiej prze­pro­wa­dza­na jest zbiór­ka do puszek z prze­zna­cze­niem na remont znisz­czo­nej w wyni­ku poża­ru zabyt­ko­wej kate­dry w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim. Przed kościo­łem moż­na wes­przeć tę inicjatywę.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. Mie­czy­sław Marian Mikla­sie­wicz l. 73, Danu­ta Kozłow­ska l. 85, Elż­bie­ta Chmie­lew­ska-Jaku­biec l. 84, Hono­ra­ta Alfre­da Kap­czyń­ska l. 74