XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2017

Wyłączone
  1. Dzi­siaj, we wspo­mnie­nie św. Rober­ta Bel­lar­mi­na, imie­ni­ny obcho­dzi ks. Rober­to Rinal­do, wika­riusz naszej Para­fii. Skła­da­my Mu ser­decz­ne życze­nia, aby choć z dala od swo­jej Ojczy­zny mógł w naszej Para­fii doświad­czyć wie­le życz­li­wo­ści i rado­ści w swo­jej pra­cy dusz­pa­ster­skiej oraz sta­łej bli­sko­ści i opie­ki Chry­stu­sa, któ­ry Go powo­łał do misji ewan­ge­li­za­cyj­nej. Pro­si­my wszyst­kich o modli­twę w inten­cji Solenizanta.

  2. Zgod­nie z zapo­wie­dzią, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na pokry­cie kosz­tów usu­nię­cia awa­rii wodo­cią­go­wej. Przy­po­mi­na­my, że na tere­nie pose­sji para­fial­nej nastą­pi­ła duża awa­ria sys­te­mu wodo­cią­go­we­go. Odcię­cie wody spa­ra­li­żo­wa­ło pra­cę Para­fii. Koniecz­ne było cza­so­we popro­wa­dze­nie pro­wi­zo­rycz­nej insta­la­cji napo­wierzch­nio­wej, któ­ra przed przy­mroz­ka­mi musi być szyb­ko zastą­pio­na nową insta­la­cją pod­ziem­ną. Prze­wi­dy­wa­ny koszt prac ziem­no-hydrau­licz­nych w celu usu­nię­cia awa­rii to oko­ło 40 tys. zło­tych. W tej nad­zwy­czaj­nej sytu­acji jeste­śmy zmu­sze­ni szu­kać pie­nię­dzy na pokry­cie kosz­tów usu­nię­cia awa­rii, dla­te­go orga­ni­zu­je­my zbiór­kę do puszek na ten cel. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb mate­rial­nych Para­fii i hoj­ność. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej Para­fii. Od ostat­niej nie­dzie­li uda­ło się nam w sumie zgro­ma­dzić na ten cel 3 tys. zło­tych, ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim ofiarodawcom.

  3. W tym tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my waż­ną uro­czy­stość para­fial­ną, jest nią rocz­ni­ca poświę­ce­nia nasze­go kościo­ła. 30 lat temu, 22 wrze­śnia 1987 r. Kar­dy­nał Józef Glemp w cza­sie uro­czy­stej mszy świę­tej doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia, za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go, ówcze­sne­go pro­bosz­cza — budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich Para­fian (wie­lu z nich jesz­cze żyje), któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Z tej oka­zji w naj­bliż­szy pią­tek, w dniu rocz­ni­cy, ser­decz­nie zapra­sza­my na mszę świę­tą dzięk­czyn­ną o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. prof. Piotr Toma­sik, Dzie­kan Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go UKSW. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków grup para­fial­nych, asy­stę litur­gicz­ną, niech niko­go z nas nie zabrak­nie w świę­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści. Opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej przy­go­tu­je Chór Rodzin­ny Soli Deo. Z racji Uro­czy­sto­ści na tere­nie naszej para­fii obo­wią­zy­wać będzie dys­pen­sa od piąt­ko­we­go postu.

  4. Po waka­cjach wzna­wia­my spo­tka­nia w ramach Kur­su Dzie­sięć Słów Abyś Żył, któ­ry pro­wa­dzi ks. Rober­to. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku od 16 do 35 lat we wtor­ki o g. 19:30

  5. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów na nowy kurs do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Zapra­sza­my mło­dzież z klas trze­cich gim­na­zjum, pierw­szych tech­ni­kum i liceum oraz star­szych. Zapi­sy u ks. Mar­ci­na. Pierw­sze spo­tka­nie dzi­siaj w koście­le po Mszy św. o g. 18:00.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go Styg­ma­ty­ka w sobo­tę 23 wrze­śnia na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30 oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. W tym dniu Kościół obcho­dzi wspo­mnie­nie św. Pio z Pie­trel­ci­ny. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  7. W skle­pi­ku para­fial­nym są już do odbio­ru mie­sięcz­ni­ki Ore­mus na paź­dzier­nik i listo­pad. Zachę­ca­my do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej, któ­ra infor­mu­je o wyda­rze­niach z życia Kościo­ła i świa­ta z per­spek­ty­wy chrze­ści­jań­skiej. Wie­lu z tych infor­ma­cji nie znaj­dzie­my w innych czasopismach.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Anto­ni­na Regul­ska l. 91, Zofia Bar­ba­ra Miko­sza-Pyte­rek l. 62, Hali­na Karo­li­na Sala­mon l. 90.