Remont kolumbarium na cmentarzu parafialnym

Wyłączone

Ist­nie­ją­ce kolum­ba­rium na cmen­ta­rzu Para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu na Okę­ciu w War­sza­wie przy uli­cy P. Lipow­cza­na zosta­ło wyre­mon­to­wa­ne na uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych w 2015 roku.
Od tego cza­su wszyst­kie nisze prze­zna­czo­ne do pochów­ku urn z docze­sny­mi pro­cha­mi osób zmar­łych będą wykoń­czo­ne ujed­no­li­co­ny­mi tabli­ca­mi nagrob­ny­mi zgod­ny­mi z niniej­szym pro­jek­tem w celu uzy­ska­nia god­nej kom­po­zy­cji wszyst­kich nagrob­ków, któ­ra będzie kore­spon­do­wa­ła z kla­sycz­nym sty­lem kolum­ba­rium oraz zapew­ni doce­lo­wą har­mo­nij­ną este­ty­kę całości.

W spra­wie wyku­pie­nia nisz na urny w kolum­ba­rium pro­si­my o kon­takt z kan­ce­la­rią parafialną.

Stan przed remontem

Projekt i prace remontowe

Stan obecny