XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA —  13.11.2016

Wyłączone
  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, roz­po­czę­li­śmy też wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją te pra­ce modli­tew­nie i finan­so­wo. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to para­fii, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie internetowej.
  2. W ramach VIII Dnia Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym przed naszą świą­ty­nią odby­wa się zbiór­ka na Kościół w Ira­ku. Tę akcję cha­ry­ta­tyw­ną moż­na rów­nież wes­przeć wysy­ła­jąc SMS o tre­ści Ratu­je pod nr 72405. Koszt 2 zł + VAT. Szcze­gó­ły znaj­du­ją się na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła i na ulotkach.
  3. Za tydzień 20 listo­pa­da w Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, zgod­nie z wolą Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, po Mszy Świę­tej o g. 11:30 doko­na­my Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Dzień wcze­śniej aktu tego doko­na­ją Paste­rze Kościo­ła Pol­skie­go w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach. W nie­dzie­lę 20 listo­pa­da w Bazy­li­ce Archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie pod­czas Mszy św. o g. 11:00 doko­na się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia w Archi­die­ce­zji Warszawskiej.
  4. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza oso­by zama­wia­ją­ce Ore­mus do odbio­ru gru­dnio­we­go nume­ru. Ponad­to skle­pik pro­po­nu­je kalen­da­rze ścien­ne na rok 2017, duży wybór modli­tew­ni­ków, ksią­żek dla doro­słych i dzie­ci oraz dewo­cjo­na­liów. Zachę­ca­my też do naby­wa­nia pra­sy kato­lic­kiej. Od 20 listo­pa­da będą do naby­cia świą­tecz­ne świe­ce Cari­tas. Rów­nież od 20 listo­pa­da skle­pik para­fial­ny otwar­ty będzie dodat­ko­wo w śro­dy w godz. 17:15 — 19:15.
  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Wie­sła­wa Bie­law­ska, l. 71, Bogu­sła­wa Lato, l. 87, Jadwi­ga Leśnie­wicz, l. 87, Hen­ry­ka Czer­nac­ka, l. 86