XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2017

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka usta­no­wio­na jako I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną pro­wa­dzo­ną przez Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Nasza para­fia spra­wu­je też opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Domem dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez Kato­lic­ką Wspól­no­tę Chleb Życia. Dzi­siaj szcze­gól­nie soli­da­ry­zu­jąc się z ubo­gi­mi może­my wes­przeć mate­rial­nie tę Wspól­no­tę poprzez dat­ki skła­da­ne do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  2. W każ­dą II i IV nie­dzie­lę mie­sią­ca o g. 16:00 spra­wo­wa­na jest w dol­nym koście­le msza świę­ta po ukra­iń­sku w rycie rzym­sko­ka­to­lic­kim. Ser­decz­nie zapra­sza­my i pro­si­my o powia­do­mie­nie zain­te­re­so­wa­nych o tym duszpasterstwie.

  3. Wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” ser­decz­nie zapra­sza­my dzi­siaj na kolej­ne spo­tka­nie poświę­co­ne życiu w trzeź­wo­ści, któ­re­go tema­tem będą: „Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia zdro­wej rodzi­ny” oraz „Dziec­ko w rodzi­nie z pro­ble­mem alko­ho­lo­wym”. Spo­tka­nie o g. 11:00 i 17:00 w sali nad zakrystią.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec w czwar­tek, 23 listo­pa­da, o g. 17:00, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy oraz na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny miesiąc.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na odbie­rać mie­sięcz­nik Ore­mus na gru­dzień. Jest też nowa dosta­wa dewocjonaliów.

  6. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj o g. 17:00 w sali nad zakrystią

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Żukow­ska l. 97, Sta­ni­sła­wa Księ­żyk l. 96, Zenon Gon­tar­ski l. 61, Zbi­gniew Mazur­czak l. 88