NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2017

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są też kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją te pra­ce modli­tew­nie i finan­so­wo. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to para­fii, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne dziś na tacę.

  2. Pod koniec roku uda­ło się nam po prze­te­sto­wa­niu wie­lu firm i urzą­dzeń wybrać i zaku­pić pro­fe­sjo­nal­ną maszy­nę czysz­czą­cą do posadz­ki kościo­ła wraz z wypo­sa­że­niem. Posadz­ka jest w bar­dzo złym sta­nie i jej doczysz­cze­nie, a następ­nie zamknię­cie porów, będzie wyma­ga­ło dużo żmud­nej pra­cy i cza­su. Wpro­wa­dzi­li­śmy nowy sys­tem sprzą­ta­nia, ufa­my, że z cza­sem uzy­ska­my ocze­ki­wa­ny efekt, któ­ry zna­czą­co popra­wi wygląd naszej świątyni. 

  3. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30 oraz spo­tka­nie opłat­ko­we Gru­py Żywe­go Różań­ca w dol­nym koście­le o g. 15:30. Za tydzień po mszy wie­czor­nej o g. 18:00 spo­tka­nie gru­py kan­dy­da­tów do bierzmowania.

  4. W naj­bliż­szy pią­tek, 13 stycz­nia, księ­ża uda­dzą się z sakra­men­ta­mi do cho­rych. Nie było to moż­li­we w ostat­ni pią­tek w związ­ku z uro­czy­sto­ścią Obja­wie­nia Pań­skie­go i nie­dziel­nym porząd­kiem mszy świętych.

  5. W następ­ną nie­dzie­lę 15 stycz­nia przez cały dzień z wizy­tą w naszej para­fii gościć będą kle­ry­cy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater, któ­rzy po mszy św. wie­czor­nej o g. 19:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy Świa­ta”. Przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium. Rów­nież 15 stycz­nia po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88.

  6. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­na „Kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: - w ponie­dzia­łek (09.01.) – ul. Stru­bi­czów 1, 3, 6, we wto­rek (10.01.) – ul. Stru­bi­czów 4, 4a, 5 oraz al. Kra­kow­ska 262 i 266; w śro­dę (11.01.) – ul. Stru­bi­czów 8, al. Kra­kow­ska 268, 270 i 272; w czwar­tek (12.01.) – ul. Saba­ły na odcin­ku od Lechic­kiej do Hyn­ka (domy jed­no­ro­dzin­ne oraz blo­ki od nume­ru 8 do 17 oraz nume­ry 5, 6, 7, 16, 18, 20 i 22); w pią­tek (13.01.)- ul. 1 Sierp­nia 53, 44, 44a i 42; w sobo­tę (14.01.) – ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Muni­cy­pal­na, Dział­ko­wa, Obo­tryc­ka, Trzos, Dale­szyc­ka, Per­lo­no­wa, Kolum­ba i Ręko­dziel­ni­cza. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  7. Infor­mu­je­my, że w nad­cho­dzą­cym tygo­dniu są jesz­cze wol­ne inten­cje na Msze św. poranne.

  8. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać pra­sę kato­lic­ką, książ­ki, kalen­da­rze i dewo­cjo­na­lia. Są tam m.in pły­ty z kolę­da­mi z kon­cer­tu Roc­ko­lę­dy, któ­ry miał miej­sce w naszym koście­le w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pańskiego.

  9. W trak­cie adwen­tu wraz z Fun­da­cją Uwierz pro­wa­dzi­li­śmy akcję „Weź ser­dusz­ko, daj ser­ce”. Akcja ta spo­tka­ła się z bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem, a to poka­zu­je, jak wie­le jest w nas dobra, któ­rym chce­my się dzie­lić z inny­mi. Zebra­li­śmy 70 paczek, któ­re prze­ka­za­li­śmy dzie­ciom w wie­ku 2,5 – 14 lat. Wszyst­kim, któ­rzy wzię­li udział w aka­cji jako dar­czyń­cy i wolon­ta­riu­sze bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy!

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Józef Sta­ni­sław Ziem­ła, l. 82, Bar­ba­ra Maria Sta­chu­la, l. 87, Bene­dykt Jan­kie­wicz, l. 74