NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 09.04.2023

  1. Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i społecznym.

  2. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go: pra­cow­ni­kom para­fii oraz wspo­ma­ga­ją­cym nas Para­fia­nom za przy­go­to­wa­nie kościo­ła na świę­ta, za przy­go­to­wa­nie Ciem­ni­cy i Gro­bu Pań­skie­go, księ­żom za posłu­gę sakra­men­tal­ną w kon­fe­sjo­na­łach, ks. Sław­ko­wi za zor­ga­ni­zo­wa­nie służ­by litur­gicz­nej, p. orga­ni­ście Micha­ło­wi za opra­wę muzycz­ną. Dzię­ki temu wspól­no­to­we­mu wysił­ko­wi może­my z rado­ścią świę­to­wać tajem­ni­ce nasze­go odkupienia.

  3. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym kościele. 

  4. Jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu para­fii. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne, 60 rodzin otrzy­ma­ło dzię­ki nim pacz­ki świą­tecz­ne. Dzię­ku­je­my też wolon­ta­riu­szom z Cari­tas naszej para­fii za ich pracę.

  5. W naj­bliż­szy pią­tek z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. W tym dniu 14 kwiet­nia przy­pa­da Świę­to Chrztu Pol­ski. Przy­po­mi­na­my, że ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu odby­wa się w piąt­ki od g. 15:00 do 17:30. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świe­cie. Za tydzień Nie­dzie­la Miło­sier­dzia. Taca prze­zna­czo­na będzie na Cari­tas AW.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Geno­we­fa Turek l.91, Tade­usz Wal­kie­wicz l. 92, Jan Osiń­ski l. 92

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!