NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 12.04.2020

  1. Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech z tego cza­su odosob­nie­nia i izo­la­cji ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i społecznym.

  2. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go: pra­cow­ni­kom para­fii za przy­go­to­wa­nie kościo­ła na świę­ta, ks. Gia­co­mo i wszyst­kim, któ­rzy orga­ni­zo­wa­li trans­mi­sje inter­ne­to­we litur­gii, ks. Sław­ko­wi za zor­ga­ni­zo­wa­nie służ­by litur­gicz­nej, ks. Kazi­mie­rzo­wi za przy­go­to­wa­nie kwia­tów, p. Orga­ni­ście i wszyst­kim uczest­ni­kom litur­gii, a szcze­gól­nie łączą­cym się z nami w modli­twie poprzez trans­mi­sje na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Zachę­ca­my do oglą­da­na w ten spo­sób nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w dni powsze­dnie czy­ta­my też Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nadal nie może prze­kra­czać 5 osób. Pozo­sta­łe oso­by, któ­re przyj­dą do kościo­ła będą mogły przy­jąć Komu­nię św. lub wyspo­wia­dać się w koście­le dol­nym. Pozo­staw­my pierw­szeń­stwo oso­bom zama­wia­ją­cym inten­cje mszalne.

  3. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym kościele. 

  4. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wolon­ta­riu­szom, któ­rzy włą­czy­li się w tę akcję, a zwłasz­cza p. Syl­wii Pisa­rek za koor­dy­na­cję programu.

  5. Jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu para­fii, któ­ra w obec­nej sytu­acji stra­ci­ła głów­ne źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest nie­dziel­na taca.

  6. Zachę­ca­my do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub tele­fo­nicz­nie, są jesz­cze wol­ne inten­cje na naj­bliż­szy tydzień.

  7. W pią­tek z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Za tydzień Nie­dzie­la Miłosierdzia.