NIEDZIELA PALMOWA — 28.03.2021

Wyłączone
  1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne nowe ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne infor­mu­je­my, że ilość wier­nych uczest­ni­czą­cych w litur­giach i ado­ra­cjach nie może prze­kra­czać 47 osób w koście­le gór­nym i 42 w koście­le dol­nym. W koście­le i przed kościo­łem nale­ży zacho­wać dystans, zasła­niać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę.

  2. Obo­wią­zek limi­to­wa­nia ilo­ści wier­nych w koście­le skła­nia nas do powo­ła­nia Kościel­nej Służ­by Porząd­ko­wej. Oso­by, któ­re mogły­by poma­gać nam w licze­niu wier­nych w cza­sie litur­gii nie­dziel­nych pro­szo­ne są o zgło­sze­nie się do zakry­stii. W Wiel­ką Sobo­tę o g. 16:00 zapra­sza­my też chęt­nych do pomo­cy w świą­tecz­nej deko­ra­cji kościoła.

  3. W Wiel­kim Tygo­dniu spo­wia­da­my do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie na każ­dej mszy świę­tej do ostat­nie­go peni­ten­ta. Do śro­dy zapra­sza­my też na Lau­de­sy o g. 5:30 w koście­le dol­nym (wej­ście od ul. Czardasza).

  4. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej w Wiel­ki Czwar­tek o g. 18:00. Uwa­ga: wej­ście na litur­gię do gór­ne­go kościo­ła tyl­ko na zapro­sze­nia, któ­re moż­na odbie­rać od dzi­siaj w zakry­stii. Do dol­ne­go kościo­ła, gdzie będzie nagło­śnie­nie litur­gii, będą mogły wejść bez zapro­sze­nia dodat­ko­wo 42 oso­by (wej­ście od ul. Czar­da­sza). Podob­ne zasa­dy, czy­li zapro­sze­nia na litur­gię, doty­czą Litur­gii Męki Pań­skiej w Wiel­ki Pią­tek i Litur­gii Wigi­lii Pas­chal­nej. Po mszy świę­tej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do tzw. Ciem­ni­cy i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 21:00. W tym dniu nie ma mszy św. rano W Wiel­ki Pią­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy od g. 7:30 do 17:00. W tym dniu nie spra­wu­je się mszy świę­tych. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 17:00. Po litur­gii prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do sym­bo­licz­ne­go Gro­bu i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 21:00 z uwzględ­nie­niem limi­tów wier­nych. W Wiel­ką Sobo­tę bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny od g. 9:00 do 16:00. For­mu­ła modli­twy bło­go­sła­wień­stwa do odmó­wie­nia w domu będzie też dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:30 do 16:00 z uwzględ­nie­niem limi­tów. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we i w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­my­wa­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Litur­gie Tri­du­um Pas­chal­ne­go będzie­my trans­mi­to­wać na żywo przez kanał para­fial­ny YouTu­be. Nagło­śnie­nie litur­gii jest rów­nież przed kościo­łem. W Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę zapra­sza­my na Jutrz­nię z Godzi­ną Czy­tań o g. 8:00 w koście­le górnym.

  5. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 20:00. Choć jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym, musi­my ją spra­wo­wać z ogra­ni­cze­nia­mi ilo­ści wier­nych. Wigi­lia Pas­chal­na roz­po­czy­na Rezu­rek­cję, czy­li Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia. Ze wzglę­du na reżim sani­tar­ny nie będzie pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej. Msze świę­te w Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny według zwy­kłe­go porząd­ku nie­dziel­ne­go z limi­tem ilo­ści osób wska­za­nym przez wła­dze pań­stwo­we. Nie będzie mszy świę­tych z udzia­łem dzieci.

  6. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu parafii.

  7. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my też Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły palem­ki i dochód z ich sprze­da­ży prze­zna­czy­ły na potrze­by parafii.

  8. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na w tym tygo­dniu od ponie­dział­ku do środy.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Danu­ta Mako­wiec­ka l. 88, Anto­ni­na Mirzyc­ka l. 84, Marek Szcze­ciń­ski l. 81, Julian­na Ali­na Lisiew­ska l. 69, Andrzej Kłos l. 66, Wła­dy­sław Zych l. 83, Kazi­mie­ra Wie­sła­wa Sowiń­ska l. 77A