NIEDZIELA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA — 01.10.2023

  1. Dzi­siaj Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, Patro­na naszej para­fii, połą­czo­na z pik­ni­kiem odpu­sto­wym. Chce­my w tym dniu w odpo­wie­dzi na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka o „czas dla stwo­rze­nia” odna­wiać nasze rela­cje z całym stwo­rze­niem, uczyć się wspól­ne­go świę­to­wa­nia, dzia­ła­nia i jed­no­cze­nia w modli­twie. Pik­nik roz­pocz­nie się sym­bo­licz­nym dzie­le­niem 7‑metrowym chle­bem po mszy św. o g. 11:30, następ­nie wystą­pi z kon­cer­tem scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka”, będzie kawia­ren­ka i sto­iska z cia­sta­mi oraz gry i kon­kur­sy eko­lo­gicz­ne dla dzie­ci. Od g. 10:00 do 15:00 moż­na będzie zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. Nabo­żeń­stwo Różań­co­we o g. 18:00. O g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Tade­usza Piku­sa, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej para­fii. W cza­sie pik­ni­ku zbie­ra­my mate­ria­ły archi­wal­ne zwią­za­ne z drew­nia­nym kościół­kiem, któ­ry dał począ­tek ist­nie­nia naszej para­fii. Para­fial­ny Zespół Cari­tas prze­pro­wa­dza kwe­stę na pro­wa­dze­nie dzieł charytatywnych.

  2. Dzi­siaj g. 15:30 spo­tka­nie Brac­twa Żywe­go Różań­ca. Gru­pa orga­ni­zu­je 14 paź­dzier­ni­ka jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę do Leśnej Pod­la­skiej, Kod­nia i Pra­tu­li­na. Szcze­gó­ły w kruch­cie kościo­ła. Zapi­sy codzien­nie po Różań­cu u p. Elż­bie­ty Karczewskiej.

  3. W dniu wspo­mnie­nia św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w śro­dę 4 paź­dzier­ni­ka msze św. o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 19:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem. Róża­niec po mszy św. o g. 17:30. O g. 19:00 msza św. kon­ce­le­bro­wa­na z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie ks. Rober­to Rinal­do – pro­boszcz par. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w War­sza­wie. Nie będzie Różań­ca dla dzie­ci o g. 17:15 oraz mszy św. o g. 18:30.

  4. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwa Różań­co­we z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu codzien­nie o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 17:15, w piąt­ki zapra­sza­my dzie­ci na wspól­ny Róża­niec w koście­le o g. 18:00.

  5. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca: msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. Róża­niec rów­nież w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach.

  6. W I pią­tek mie­sią­ca: moż­li­wość spo­wie­dzi rano w cza­sie mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Moż­na też zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. O g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia. 

  7. W I sobo­tę mie­sią­ca o g. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Mary­ja.

  8. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne, czy skła­da­ne do skar­bon w kościele.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ewa Libi­szew­ska l. 62, Geno­we­fa Felik­sa Woliń­ska l. 89, Kazi­mie­ra Wysiń­ska l. 96, Anna Maria Bajor­ska l.69