XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.10.2023

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku. Pro­si­my o wpła­ty na tacę, na kon­to para­fial­ne lub do skar­bon w koście­le. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie, pro­si­my też o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

  2. Brac­twa Żywe­go Różań­ca orga­ni­zu­je 14 paź­dzier­ni­ka jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę do Leśnej Pod­la­skiej, Kod­nia i Pra­tu­li­na. Szcze­gó­ły w kruch­cie kościo­ła. Zapi­sy codzien­nie po Różań­cu u p. Elż­bie­ty Karczewskiej.

  3. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie litur­gii odpu­sto­wych i pik­ni­ku św. Fran­cisz­ka, szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla p. Toma­sza Pisar­ka oraz grup para­fial­nych: scho­lii dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej, wspól­not Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej, Brac­twa Żywe­go Różań­ca, Kościo­ła Domo­we­go, Cari­tas i służ­by liturgicznej.

  4. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwa Różań­co­we z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu codzien­nie o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 17:15, w piąt­ki zapra­sza­my dzie­ci na wspól­ny Róża­niec w koście­le o g. 18:00.

  5. Roz­po­czy­na­my msze św. po por­tu­gal­sku, któ­re odpra­wia­ne będą raz w mie­sią­cu o g. 9:30 w dol­nym koście­le przez ks. Car­lo­sa Damaglio.

  6. Za tydzień XXIII Dzień Papie­ski i zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia.

  7. Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dla mło­dzie­ży z naszej para­fii uczęsz­cza­ją­cej do klas ósmych szkół pod­sta­wo­wych oraz wszyst­kich star­szych, któ­rzy jesz­cze nie przy­ję­li tego sakra­men­tu. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii do 22 paź­dzier­ni­ka. Kurs roz­pocz­nie się we wto­rek 24 paź­dzier­ni­ka mszą świę­tą o g. 18:30, po któ­rej odbę­dzie się spo­tka­nie z ks. Micha­łem Kaletą.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Anna Wagner l. 98, Elż­bie­ta Hen­ry­ka Rze­szut­kow­ska l. 82, Maria Tere­sa Nie­dzia­łek l. 92.