NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 20.05.2018

  1. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30.

  2. Zapra­sza­my na kate­che­zy dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W tym tygo­dniu dwie ostat­nie już kate­che­zy — war­to ich wysłu­chać nawet jeśli wcze­śniej nie byli­śmy ani razu!

  3. Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go ojco­stwa”. Warsz­ta­ty odbę­dą się 9 i 10 czerw­ca. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Infor­ma­cje i zapi­sy w zakrystii.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 2 czerw­ca piel­grzym­kę do Kra­ko­wa – do Sank­tu­arium Jana Paw­ła II oraz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym

  5. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj o g. 18:00.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szą śro­dę — 23 maja — na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez następ­ny miesiąc.

  7. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła, a w czwar­tek świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapłana. 

  8. W przy­szłą nie­dzie­lę 27 maja po Mszy św. o g. 11:15 spo­tka­nie z ks. Mar­ci­nem w dol­nym koście­le dla uczest­ni­ków wyjaz­du do Włoch. Są też jesz­cze wol­ne miej­sca na wyjazd do Bułgarii.

  9. W przy­szłą nie­dzie­lę skle­pik para­fial­ny będzie nie­czyn­ny. Pra­sę kato­lic­ką moż­na będzie nabyć w zakrystii.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hele­na Żuraw­ska l. 83, Sta­ni­sław Anto­ni Sosnow­ski l. 71, Hen­ryk Lucjan Wiśniew­ski l. 68, Anna Rusi­no­wicz l. 87