UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 27.05.2018

  1. Za tydzień przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz skie­ro­wał do nas nastę­pu­ją­ce słowo:

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, Bra­cia i Sio­stry! Przed nami bar­dzo inten­syw­ny dusz­pa­ster­sko i waż­ny ducho­wo prze­łom maja i czerw­ca. Naj­pierw, 31 maja, w naj­bliż­szy czwar­tek, będzie­my prze­ży­wa­li uro­czy­stość Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną do czte­rech ołta­rzy. W każ­dej para­fii będzie­my wyzna­wać wia­rę w obec­ność Chry­stu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie i świad­czyć o tym wobec ludzi w mia­stach i wio­skach naszej archi­die­ce­zji. Niech modli­twa w Boże Cia­ło i póź­niej w czerw­cu będzie w inten­cji powo­łań kapłań­skich i zakon­nych. Pomo­że­my w ten spo­sób mło­dym ludziom, któ­rzy w naj­bliż­szych mie­sią­cach będą podej­mo­wa­li decy­zje doty­czą­ce wybo­ru dro­gi życio­wej. W nie­dzie­lę, 3 czerw­ca – kolej­ne Świę­to Dzięk­czy­nie­nia w War­sza­wie Wila­no­wie i para­fiach naszej archi­die­ce­zji i całej Pol­ski. Cen­tral­na Msza Świę­ta, z udzia­łem bisku­pów, zosta­nie odpra­wio­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o godz. 12.00. Wcze­śniej, od 8.00 do 12.00, z Pla­cu Pił­sud­skie­go do Wila­no­wa przej­dzie pro­ce­sja z reli­kwia­mi świę­tych. Dołącz­my do tej pro­ce­sji przy­naj­mniej od kościo­ła bar­na­bi­tów. W tym roku dzię­ku­je­my za 100 lat nie­pod­le­gło­ści naszej Ojczy­zny i za ludzi tego cza­su, tak­że za ludzi Kościo­ła. Wśród nich są: św. Jana Paweł II, Czci­god­ny Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski, św. Fau­sty­na Kowal­ska i tysią­ce innych. Reli­kwie sio­stry Fau­sty­ny zosta­ną w tym roku wpro­wa­dzo­ne do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Na obie uro­czy­sto­ści wszyst­kich ser­decz­nie zapra­szam. Pro­szę też o modli­twę w para­fiach w inten­cji powo­łań i Ojczy­zny. Pro­szę rów­nież o zor­ga­ni­zo­wa­nie w para­fiach skład­ki na upięk­sze­nie i dokoń­cze­nie budo­wy Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię. † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski.

Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła za tydzień prze­pro­wa­dzi­my zbiór­kę do puszek na rzecz Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

 1. Wczo­raj w Archi­ka­te­drze św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił 21 dia­ko­nom świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu, wśród nich księ­dzu Gia­co­mo Calo­re, któ­ry został skie­ro­wa­ny do pra­cy w naszej para­fii. To wiel­ka radość dla naszej Para­fii i pomoc w pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Pole­ca­my ks. Gia­co­mo modli­twie wszyst­kich Parafian.

 2. Rów­nież w sobo­tę przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie ks. Woj­ciech Szy­chow­ski, któ­ry pocho­dzi z Mal­bor­ka, ale przed wstą­pie­niem do semi­na­rium miesz­kał na tere­nie naszej para­fii. Ks. Woj­ciech swo­ją mszę pry­mi­cyj­ną odpra­wi w naszej para­fii w następ­ną nie­dzie­lę 3 czerw­ca o g. 10:00. Ser­decz­nie zapraszamy.

 3. We wto­rek spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­ce do 2‑dniowego wyjaz­du koń­czą­ce­go obec­ny cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży w naszej para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na g. 19:45

 4. W czwar­tek 31 maja Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W naszym koście­le msze św. będą o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 i 19:00, ani mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 17:00 wyru­szy pro­ce­sja do 4 ołta­rzy. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie człon­ków grup para­fial­nych o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i uświet­nie­nie jej swo­ją obec­no­ścią. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my oso­by mogą­ce nieść bal­da­chim i sztan­da­ry para­fial­ne. Pro­ce­sja przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien i bal­ko­nów, usu­nię­cie samo­cho­dów z tra­sy pro­ce­sji. Po pro­ce­sji nie będzie Mszy św. Odpra­wi­my ja na roz­po­czę­cie uro­czy­sto­ści o g. 17:00. Cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie roz­pocz­nie się Mszą św. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście o g. 10:00 i przej­dzie tra­dy­cyj­ną tra­są przez Kra­kow­skie Przed­mie­ście na plac Mar­szał­ka Józe­fa Piłsudskiego.

 5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Nabo­żeń­stwa czerw­co­we, podob­nie jak majo­we, odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00.

 6. Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go ojco­stwa”. Warsz­ta­ty odbę­dą się 9 i 10 czerw­ca. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Zapi­sy w zakrystii.

 7. Już dziś zapra­sza­my na pik­nik para­fial­ny, któ­ry odbę­dzie się w nie­dziel­ne popo­łu­dnie 17 czerw­ca. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzieci.

 8. Dzi­siaj skle­pik para­fial­ny jest nie­czyn­ny. Pra­sę kato­lic­ką moż­na będzie nabyć w zakrystii.

 9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Roman Jakim­czuk l. 92, Hali­na Cho­doń l. 87, Hali­na Jani­na Wołosz l. 80, Wło­dzi­mierz Andrzej Seli­ga l. 74, Tade­usz Bogu­lak l.77