VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 13.05.2018

Wyłączone

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii zarów­no na tacę jak i za pośred­nic­twem kon­ta ban­ko­we­go. Przed kościo­łem moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie misję w Japo­nii. Gości dzi­siaj w naszej para­fii ks. Mate­usz Klech, któ­ry 2 lata temu został posła­ny do Japo­nii. Dzi­siaj dzie­li się z nami swo­im doświad­cze­niem i pro­si o wspar­cie tej misji.

 2. Zapra­sza­my na kate­che­zy dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W tym tygo­dniu dwie pięk­ne kate­che­zy — war­to ich wysłu­chać nawet jeśli wcze­śniej nie byli­śmy ani razu!

 3. W śro­dę przy­pa­da Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li – Patro­na Pol­ski, a w sobo­tę dru­ga część dzie­ci z naszej para­fii przyj­mie I Komu­nię św. na Mszy św. o g. 10:00 i 12:00.

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę — Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­ra koń­czy tzw. okres wiel­ka­noc­nej Komu­nii św. W tym dniu odbę­dzie się Rocz­ni­ca I Komu­nii św. na Mszy św. o g. 13:00. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian o modli­twę w inten­cji dzie­ci i ich rodzin.

 5. Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go ojco­stwa”. Warsz­ta­ty odbę­dą się 9 i 10 czerw­ca. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Infor­ma­cje i zapi­sy w zakrystii.

 6. W sobo­tę 19 maja orga­ni­zo­wa­na jest Noc Otwar­ta Domu Arcy­bi­sku­pów War­szaw­skich przy ul. Mio­do­wej. Do pół­no­cy będzie moż­na zwie­dzać pod opie­ką prze­wod­ni­ka wnę­trza Domu Arcy­bi­sku­pów War­szaw­skich oraz ogród. Odwie­dza­ją­cych cze­ka też nie­spo­dzian­ka muzycz­na. Wstęp wolny.

 7. Legion Maryi orga­ni­zu­je 2 czerw­ca piel­grzym­kę do Kra­ko­wa – do Sank­tu­arium Jana Paw­ła II oraz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

 8. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje w zakry­stii lub kan­ce­la­rii parafialnej.

 9. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 17 czerw­ca, cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci. Zapra­sza­my oso­by chęt­ne do współ­pra­cy w orga­ni­za­cji pik­ni­ku na spo­tka­nie w pią­tek 18 maja o g. 19:00.

 10. Spo­tka­nie kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w następ­ną nie­dzie­lę o g. 18:00.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jerzy Sta­ni­sław Pie­trzak l. 79, Leszek Grze­gorz Szy­mań­ski l. 82, Lech Sier­piń­ski l. 71, Lucy­na Tere­sa Anto­szyk l. 83, Mał­go­rza­ta Taras l. 54, Jerzy Wysoc­ki l. 74, Edward Jan Szwed l. 61, Wło­dzi­mierz Mie­czy­sław Smo­leń­ski l. 59.