VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 14.04.2019 r

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

  1. Wczo­raj wika­riusz naszej para­fii ks. Mar­cin Sza­ta­nek obcho­dził swo­je imie­ni­ny. Życzy­my czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi wszel­kich łask Bożych i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.

  2. Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:00. Będzie to jedy­na Msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu w naszym koście­le — pamiąt­ka usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. Po Mszy św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy prze­cho­wy­wa­nia, czy­li w tzw. Ciem­ni­cy do g. 22:00. W Wiel­ki Pią­tek od g. 7:30 przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. Tego dnia nie odpra­wia się Mszy świę­tych. O g. 8:00 zapra­sza­my na modli­twę Litur­gii Godzin, tzw. Ciem­ną Jutrz­nię. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 17:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu Pań­skie­go i moż­li­wość ado­ra­cji do g. 22:00. W tym dniu cen­tral­ne nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej roz­pocz­nie się o g. 20:00 przy koście­le św. Anny na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu. W Wiel­ką Sobo­tę ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Gro­bie Pań­skim od g. 7:30 przez cały dzień. O g. 8:00 Ciem­na Jutrz­nia. Po niej od g. 8:45 świę­ce­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny, któ­re potrwa do g. 16:00. Rów­nież w tych samych godzi­nach dyżur w kon­fe­sjo­na­le, pozo­staw­my tę ostat­nią moż­li­wość spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej dla osób, któ­re do kościo­ła przy­cho­dzą już tyl­ko tra­dy­cyj­nie ze świę­con­ką. W Wiel­kim Tygo­dniu spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we tak­że w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej, zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­my­wa­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy. Gru­py para­fial­ne mogą wpi­sy­wać się w zakry­stii na czu­wa­nie w cza­sie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki Pią­tek i Wiel­ką Sobo­tę. Ado­ra­cja odby­wać się będzie w ciszy, aby dać każ­de­mu moż­li­wość indy­wi­du­al­nej modlitwy.

  3. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 20:00. Jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym — cen­trum życia chrze­ści­jań­skie­go. Zapra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w tej litur­gii, pro­si­my o przy­nie­sie­nie świec, któ­re będą potrzeb­ne przy odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych (pamię­taj­my o osłon­kach na świe­ce, aby nie kapa­ły na pod­ło­gę kościo­ła). Wigi­lia Pas­chal­na, roz­po­czy­na Rezu­rek­cję, czy­li Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia, ogła­sza wyj­ście Chry­stu­sa z gro­bu, moż­na już po niej odpra­wiać pro­ce­sję rezu­rek­cyj­ną. Nasza Pro­ce­sja Rezu­rek­cyj­na odbę­dzie się jed­nak według dotych­cza­so­wej tra­dy­cji dopie­ro rano, o g. 6:30, po niej Msza św. Asy­stę pro­ce­syj­ną oraz oso­by mogą­ce pomóc w nie­sie­niu bal­da­chi­mu i cho­rą­gwi pro­si­my o kon­takt z ks. Mar­ci­nem. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny nie będzie Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny msze świę­te według porząd­ku niedzielnego.

  4. Przy­po­mi­na­my o dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać jesz­cze tyl­ko dzi­siaj do skar­bo­ny z napi­sem jał­muż­na wiel­ko­post­na. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy przez cały Wiel­ki Post skła­da­li ofia­ry na kwia­ty i wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy. Dzię­ku­je­my oso­bom, któ­re przy­go­to­wa­ły żywe palem­ki i jak zawsze ofia­ry prze­zna­cza­ją na potrze­by Para­fii. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce Cari­tas oraz pra­sę kato­lic­ką. Skle­pik nie będzie czyn­ny w Wiel­ka­noc i w Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na piel­grzym­kę do Kali­sza 4 maja. Infor­ma­cje w sklepiku.

  5. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na do Wiel­kiej Śro­dy włącznie.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Janusz Józef Jaku­bow­ski l. 86; Andrzej Wal­de­mar Dal­ma­ta l. 66; Jerzy Bog­dan Szacht l.81