Od proboszcza

Podsumowanie roku 2021

31 grud­nia, 2021 Admin Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Na począt­ku mszy świę­tej sło­wa Kolek­ty skie­ro­wa­ły nasze ser­ca ku Bogu z modli­twą: Wszech­mo­gą­cy, wiecz­ny Boże, z Two­jej woli wszel­kie dąże­nie czło­wie­ka do Cie­bie ma swój począ­tek i swo­je dopeł­nie­nie w tajem­ni­cy Naro­dze­nia Two­je­go Syna, † spraw, aby­śmy nale­że­li do Chry­stu­sa, * któ­ry jest Zba­wi­cie­lem wszyst­kich ludzi. Na dro­dze podą­ża­nia czło­wie­ka ku Bogu Kościół…

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2020

31 grud­nia, 2020 Admin Patris cor­de Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia br., Papież Fran­ci­szek Listem Apo­stol­skim Patris cor­de usta­no­wił rok 2021 Rokiem Świę­te­go Józe­fa. Napi­sał w nim: „W cią­gu minio­nych mie­się­cy pan­de­mii może­my doświad­czyć, pośród doty­ka­ją­ce­go nas kry­zy­su, że „nasze życia są tka­ne i wpie­ra­ne przez zwy­kłe oso­by – zazwy­czaj zapo­mi­na­ne – któ­re nie wystę­pu­ją w tytu­łach…

List na Boże Narodzenie 2020

24 grud­nia, 2020 Admin „Na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza (…) Wiel­kie będzie Jego pano­wa­nie w poko­ju bez gra­nic” /Iz 9, 5 – 6/ W ciszy betle­jem­skiej nocy nie zda­je się nic potwier­dzać zapo­wie­dzia­nej przez Pro­ro­ka wła­dzy i pano­wa­nia przy­cho­dzą­ce­go na świat Jezu­sa. Z dala od zamknię­tych betle­jem­skich domów, w ubó­stwie żłób­ka i sta­jen­ki, raczej wszyst­ko mówi o bra­ku sen­su takie­go bie­gu…

obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego

11 kwiet­nia, 2020 Admin Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na zna­kiem krzy­ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen. Zapa­la świe­cę umiesz­czo­ną na sto­le i mówi: Chry­stus zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Następ­nie ktoś z uczest­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go. 1 Tes 5, 16 – 18: Zawsze się raduj­cie. Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­cie słów świę­te­go Paw­ła…

Wielki Post w czasie pandemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób…

list proboszcza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

20 mar­ca, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­ję, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: — godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g.…

rekolekcje wielkopostne

20 mar­ca, 2020 Admin https://www.facebook.com/1414007165479990/videos/139080954143059/ https://www.facebook.com/1414007165479990/videos/570590587185143/

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2019

5 stycz­nia, 2020 Admin Pod­su­mo­wa­nie roku dusz­pa­ster­skie­go 2019 31.12.2019 r. Soli Deo / Same­mu Bogu Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski, któ­re­go dłu­go wycze­ki­wa­ną beaty­fi­ka­cję ogło­szo­no pod koniec mija­ją­ce­go roku, napi­sał w swo­ich zapi­skach wię­zien­nych w Prud­ni­ku pod datą 31 grud­nia 1954 roku: „Rok, któ­ry za kil­ka minut skoń­czy się, odda­ję Tobie Panien­ko Jasno­gór­ska, by…

list na Boże Narodzenie 2019

25 grud­nia, 2019 Admin List na Boże Naro­dze­nie 2019 „A Sło­wo cia­łem się sta­ło i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami” /Prolog Ewan­ge­lii według św. Jana/ Ewan­ge­li­sta Jan ina­czej niż pozo­sta­li ewan­ge­li­ści opi­su­je wyda­rze­nie Boże­go Naro­dze­nia. Nie ma tu paste­rzy, szop­ki i świę­tej Rodzi­ny. Jest Logos, Sło­wo Boga, któ­re było na począt­ku przy stwa­rza­niu świa­ta, któ­re wyra­ża miłość Boga do stwo­rze­nia, towa­rzy­szy…

 

[circles_gallery ids=“1626,1625,1624”]