Od proboszcza

Podsumowanie roku 2022

1 stycz­nia, 2023 Admin 31.12.2022 r. Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Dzi­siaj 31 grud­nia 2022 roku o g. 9:34 odszedł do Pana w wie­ku 95 lat dro­gi naszym ser­com papież eme­ryt Bene­dykt XVI. Jego śmierć w ostat­nim dniu roku jest dla nas dzi­siaj zapro­sze­niem nie tyl­ko do spoj­rze­nia na prze­mi­jal­ność nasze­go życia, ale rów­nież na owoc­ność wypeł­nie­nia nasze­go ziem­skie­go…

List na Boże Narodzenie 2022

24 grud­nia, 2022 Admin „Albo­wiem Dzie­cię nam się naro­dzi­ło, Syn został nam dany, na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza. Nazwa­no Go imie­niem: Prze­dziw­ny Dorad­ca, Bóg Moc­ny, Odwiecz­ny Ojciec, Ksią­żę Poko­ju”. Iz 9, 5 Dro­dzy Para­fia­nie! Przy­ja­cie­le naszej para­fii! Boże Naro­dze­nie to czas poko­ju i miło­ści, za któ­ry­mi tęsk­ni­my, umę­cze­ni cią­gły­mi woj­na­mi i nie­po­ko­ja­mi, tymi codzien­ny­mi, toczą­cy­mi się w naszych rodzi­nach,…

Podsumowanie roku 2021

31 grud­nia, 2021 Admin Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Na począt­ku mszy świę­tej sło­wa Kolek­ty skie­ro­wa­ły nasze ser­ca ku Bogu z modli­twą: Wszech­mo­gą­cy, wiecz­ny Boże, z Two­jej woli wszel­kie dąże­nie czło­wie­ka do Cie­bie ma swój począ­tek i swo­je dopeł­nie­nie w tajem­ni­cy Naro­dze­nia Two­je­go Syna, † spraw, aby­śmy nale­że­li do Chry­stu­sa, * któ­ry jest Zba­wi­cie­lem wszyst­kich ludzi. Na dro­dze podą­ża­nia czło­wie­ka ku Bogu Kościół…

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2020

31 grud­nia, 2020 Admin Patris cor­de Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia br., Papież Fran­ci­szek Listem Apo­stol­skim Patris cor­de usta­no­wił rok 2021 Rokiem Świę­te­go Józe­fa. Napi­sał w nim: „W cią­gu minio­nych mie­się­cy pan­de­mii może­my doświad­czyć, pośród doty­ka­ją­ce­go nas kry­zy­su, że „nasze życia są tka­ne i wpie­ra­ne przez zwy­kłe oso­by – zazwy­czaj zapo­mi­na­ne – któ­re nie wystę­pu­ją w tytu­łach…

List na Boże Narodzenie 2020

24 grud­nia, 2020 Admin „Na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza (…) Wiel­kie będzie Jego pano­wa­nie w poko­ju bez gra­nic” /Iz 9, 5 – 6/ W ciszy betle­jem­skiej nocy nie zda­je się nic potwier­dzać zapo­wie­dzia­nej przez Pro­ro­ka wła­dzy i pano­wa­nia przy­cho­dzą­ce­go na świat Jezu­sa. Z dala od zamknię­tych betle­jem­skich domów, w ubó­stwie żłób­ka i sta­jen­ki, raczej wszyst­ko mówi o bra­ku sen­su takie­go bie­gu…

obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego

11 kwiet­nia, 2020 Admin Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na zna­kiem krzy­ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen. Zapa­la świe­cę umiesz­czo­ną na sto­le i mówi: Chry­stus zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Następ­nie ktoś z uczest­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go. 1 Tes 5, 16 – 18: Zawsze się raduj­cie. Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­cie słów świę­te­go Paw­ła…

Wielki Post w czasie pandemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób…

KOMUNIA DUCHOWA. Krótki przewodnik.

31 mar­ca, 2020 Admin Co ozna­cza „komu­nia”?  Komu­nię moż­na przyj­mo­wać w Sakra­men­cie, czy­li pod posta­cia­mi Chle­ba i Wina pod­czas Eucha­ry­stii, ale tak­że moż­na przyj­mo­wać ją na spo­sób ducho­wy.   Prak­ty­kę Komu­nii Świę­tej ducho­wej zale­ca­li świę­ci, przy­po­mi­na­li o niej tak­że papie­że – Jan Paweł II i Bene­dykt XVI. Papież Jan Paweł II przy­po­mi­na zachę­tę św. Tere­sy od Jezu­sa: Kie­dy nie przy­stę­pu­je­cie do…

przebaczenie grzechów poza spowiedzią

31 mar­ca, 2020 Admin O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ ​ Kodeks Pra­wa Kano­nicz­ne­go w kan. 960 przed­sta­wia naukę Kościo­ła o koniecz­no­ści spo­wie­dzi: „Indy­wi­du­al­na i inte­gral­na spo­wiedź oraz roz­grze­sze­nie sta­no­wią jedy­ny zwy­czaj­ny spo­sób, przez któ­ry wier­ny, świa­do­my grze­chu cięż­kie­go, dostę­pu­je pojed­na­nia z Bogiem i Kościo­łem. Jedy­nie nie­moż­li­wość fizycz­na lub moral­na zwal­nia od takiej spo­wie­dzi. W…

 

[circles_gallery ids=“1626,1625,1624”]