Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę

Wyłączone

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

W związ­ku z trwa­ją­cy­mi pra­ca­mi legi­sla­cyj­ny­mi nad pro­jek­tem usta­wy w spra­wie ogra­ni­cze­nia han­dlu w nie­dzie­le, jako Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – bio­rąc rów­nież pod uwa­gę licz­ne gło­sy wier­nych Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i chrze­ści­jan z innych Kościo­łów – wyra­ża­my nasz nie­po­kój wobec losu oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy Związ­ku Zawo­do­we­go „Soli­dar­ność”, któ­ra zosta­ła popar­ta pod­pi­sa­mi ponad 500 tys. oby­wa­te­li nasze­go kra­ju. Tak Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski, jak i bisku­pi poszcze­gól­nych die­ce­zji wie­lo­krot­nie udzie­la­li tej ini­cja­ty­wie jed­no­myśl­ne­go popar­cia w komu­ni­ka­tach i listach paster­skich, licząc na przy­wró­ce­nie całe­mu spo­łe­czeń­stwu nie­dzie­li jako dnia wypo­czyn­ku i cza­su budo­wa­nia wię­zi rodzin­nych oraz umac­nia­nia rela­cji spo­łecz­nych. Nie­ste­ty, jak wyni­ka z dotych­cza­so­wych prac nad usta­wą, aktu­al­nie pro­po­no­wa­ne roz­wią­za­nia odbie­ga­ją zasad­ni­czo od pro­po­no­wa­ne­go kształ­tu tej ini­cja­ty­wy. Mil­cze­nie z naszej stro­ny w tej kwe­stii było­by zanie­dba­niem nasze­go paster­skie­go obo­wiąz­ku sta­nia na stra­ży dobra wspólnego.

Trud­no pomi­nąć fakt, iż to wła­śnie „Soli­dar­ność” – jako Zwią­zek pro­gra­mo­wo ukie­run­ko­wa­ny na ochro­nę praw pra­cow­ni­czych – reali­zu­jąc wła­sną uchwa­łę pro­gra­mo­wą i zapis o dąże­niu do wpro­wa­dze­nia zasa­dy 5‑dniowego tygo­dnia dla wszyst­kich pra­cu­ją­cych, ma szcze­gól­ne pra­wo i obo­wią­zek upo­mi­na­nia się o wol­ne nie­dzie­le. Wol­na nie­dzie­la zawie­ra się w eto­sie „Soli­dar­no­ści”, z któ­re­go nie wol­no korzy­stać wybiór­czo, zwłasz­cza tym, któ­rzy się na nią pro­gra­mo­wo powo­ły­wa­li i powołują.

W okre­sie przy­go­to­wań do obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści – otwar­cie odno­sząc się do dzie­dzic­twa „Soli­dar­no­ści” – nie moż­na pomi­nąć nie­dzie­li jako budul­ca ducho­wej wspól­no­ty naro­du. Ten spo­łecz­ny wymiar „uwol­nie­nia” nie­dzie­li zawie­ra w sobie jed­ną z pod­sta­wo­wych prawd o natu­rze czło­wie­ka, któ­ry współ­ist­nie­je z inny­mi, two­rząc z nimi wspól­no­tę, spo­łecz­ność, naród. Cho­dzi rów­nież o uwol­nie­nie czło­wie­ka, gdyż oso­ba, któ­rej odbie­ra się wol­ną nie­dzie­lę jest kimś wyko­rzy­sty­wa­nym. Rzecz nie doty­czy jedy­nie osób pra­cu­ją­cych w han­dlu – choć to ich los naj­bar­dziej leży nam na ser­cu. Wyko­rzy­sty­wa­ni są rów­nież i ci, któ­rym – ofe­ru­jąc spę­dza­nie jedy­ne­go wol­ne­go dnia w han­dlo­wej gale­rii – zacie­śnia się tym samym obszar budo­wa­nia rela­cji z inny­mi do samej tyl­ko kon­sump­cji, do zdo­by­wa­nia nowych towa­rów, mają­cych rze­ko­mo nie­ustan­nie popra­wiać stan­dard życia, co osta­tecz­nie jest for­mą mate­ria­li­zmu praktycznego.

Ape­lu­je­my więc do tych, któ­rzy mają real­ny wpływ na kształt pra­wa w naszym pań­stwie, aby mie­li na wzglę­dzie przede wszyst­kim dobro oby­wa­te­la i dobro spo­łe­czeń­stwa, zagro­żo­ne – podob­nie jak w innych pań­stwach Euro­py – laicy­za­cją. Nie wol­no zapo­mi­nać wła­snych haseł i postu­la­tów wysu­wa­nych w dro­dze do osią­gnię­cia wła­dzy, w tak waż­nej spo­łecz­nie kwe­stii. Nie wol­no – nawet wobec lob­bin­gu śro­do­wisk, dla któ­rych zysk sta­no­wi więk­szą war­tość niż czło­wiek, czy naród. Kon­kret­nym wyra­zem miło­ści do czło­wie­ka jest umac­nia­nie spra­wie­dli­wo­ści – napi­sał św. Jan Paweł II w ency­kli­ce Cen­te­si­mus Annus. Nie­dziel­ny odpo­czy­nek jest jed­nym z nie­roz­łącz­nych ele­men­tów spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia wszyst­kich i nie może być luk­su­sem dla wybra­nych. Niech zatem nie ginie spra­wie­dli­wość i soli­dar­ność pośród nas, przy­go­to­wu­ją­cych się do świę­to­wa­nia set­nej rocz­ni­cy nie­pod­le­głej Pol­ski. Niech inte­gral­nym ele­men­tem tego świę­ta całe­go naro­du sta­nie się praw­ne i defi­ni­tyw­ne zabez­pie­cze­nie wol­nej od pra­cy nie­dzie­li, jako spo­iwa umac­nia­ją­ce­go naro­do­wą wspólnotę.

+Sta­ni­sław Gądecki
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Poznański
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

+Marek Jędra­szew­ski
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Krakowski
Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

+Artur Miziń­ski
Biskup Sekre­tarz Gene­ral­ny Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Polski

War­sza­wa, dnia 31 paź­dzier­ni­ka 2017 roku