XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2017

Zapro­sze­nie Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: 

Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! W sobo­tę, 11 listo­pa­da br., zapra­szam Was do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Świą­ty­nia Opatrz­no­ści Bożej jako Wotum Naro­du jest szcze­gól­nym miej­scem do prze­ży­wa­nia tego rodza­ju uro­czy­sto­ści. Obcho­dy roz­pocz­nie­my Mszą Świę­tą, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na o godzi­nie 9.00, w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­li Epi­sko­pa­tu Pol­ski i naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych. Pod­czas Eucha­ry­stii odmó­wi­my Akt Dzięk­czy­nie­nia i Zawie­rze­nia Opatrz­no­ści Bożej oraz podzię­ku­je­my Bogu za wol­ność i nie­pod­le­głość, pro­sząc Go o dal­szą opie­kę nad naszą Ojczy­zną. Zapra­szam tak­że na kon­cert – Mszę F‑dur Józe­fa Micha­ła Ksa­we­re­go Ponia­tow­skie­go, któ­ry roz­pocz­nie się o godz. 20.00. Wystą­pią wybit­ni pol­scy arty­ści, w tym: Mał­go­rza­ta Walew­ska i Andrzej Lam­pert, a tak­że pol­skie cenio­ne orkie­stry sym­fo­nicz­ne i chó­ry. Dyry­go­wać będzie Pedro Ama­ral – dyrek­tor arty­stycz­ny Fil­har­mo­nii Lizboń­skiej. Niech nasza obec­ność w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej będzie wyra­zem dzięk­czy­nie­nia Bogu za dar odzy­ska­nej wol­no­ści. Wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię. Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta War­szaw­ski /Dar­mo­we wej­ściów­ki na kon­cert moż­na nabyć w zakry­stii/

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie przed kościo­łem zbie­ra­ne są pie­nią­dze na Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Za tydzień taca na fun­dusz remon­to­wy. Rów­nież za tydzień w ramach IX Dnia Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym będzie­my zbie­rać dat­ki na ten cel.

  2. Z oka­zji 25 — lecia dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” zapra­sza­my dzi­siaj 5 listo­pa­da i za dwa tygo­dnie 19 listo­pa­da na spo­tka­nia poświę­co­ne tema­ty­ce życia w trzeź­wo­ści. Tema­tem dzi­siej­sze­go spo­tka­nia będzie: „Gdzie mogę szu­kać wspar­cia dla sie­bie” oraz „Uza­leż­nie­nie, współ­uza­leż­nie­nie – dwie stro­ny meda­lu”. Spo­tka­nia odby­wa­ją się o g. 11:00 i 17:00 w sali nad zakry­stią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Ser­decz­nie zapraszamy.

  3. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakrystią.

  4. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca zapra­sza­my dzi­siaj o g. 17:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Wie­czór Uwiel­bie­nia, któ­ry popro­wa­dzi Chór Rodzin­ny Soli Deo.

  5. W tym tygo­dniu I ponie­dzia­łek mie­sią­ca: Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed Mszą św. będą suk­ce­syw­nie czy­ta­ne imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

  6. We wto­rek kolej­na kate­che­za z cyklu 10 Słów Abyś Żył o g. 19:30 w kapli­cy bocznej.

  7. Z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w sobo­tę 11 listo­pa­da odbę­dzie się w naszym koście­le o g. 19:30 insce­ni­za­cja muzycz­na pt. „Ser­ce bra­łem za instru­ment” w wyko­na­niu Chó­ru Męskie­go Towa­rzy­stwa Śpie­wa­cze­go „Har­fa”, któ­rej towa­rzy­szyć będzie pan­to­mi­ma w wyko­na­niu Teatru Cie­ni. Przed­sta­wie­nie poprze­dzi Msza św. w inten­cji Ojczy­zny o g. 18:30. Ser­decz­nie zapraszamy.

  8. Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski wyda­ło oświad­cze­nie w spra­wie ogra­ni­cze­nia han­dlu w nie­dzie­lę, w któ­rym udzie­la zde­cy­do­wa­ne­go popar­cia ini­cja­ty­wie Związ­ku Zawo­do­we­go „Soli­dar­ność” pod­pi­sa­nej przez ponad 500 tys. osób. Bisku­pi pod­kre­śla­ją, że nie­dziel­ny odpo­czy­nek nie może być luk­su­sem dla wybra­nych. Z peł­ną tre­ścią oświad­cze­nia moż­na zapo­znać się w skle­pi­ku para­fial­nym lub na para­fial­nej stro­nie internetowej.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Geno­we­fa Siwiec l. 96, Geno­we­fa Hele­na Sie­ra­dzan l. 87, Urszu­la Maria Wno­row­ska l. 64, Leoka­dia Szcze­pa­niak-Popław­ska l. 87