XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2017

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na ten cel, zarów­no dzi­siaj na tacę, jak i wpła­ca­jąc pie­nią­dze na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki tym ofia­rom uda­ło się nam już w peł­ni pokryć kosz­ty awa­rii wodo­cią­go­wej. Trwa­ją pra­ce nad moder­ni­za­cją sys­te­mu cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia w koście­le. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła auto­ma­ty­ka pogo­do­wa, któ­ra ma zop­ty­ma­li­zo­wać dzia­ła­nie węzła cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia w koście­le. Jed­no­cze­śnie trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Jesz­cze raz dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie tych mate­rial­nych potrzeb para­fii i dzię­ku­je­my też za modli­twę w tej intencji.

  2. Dzi­siaj IX Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Trud­no w to uwie­rzyć, ale rocz­nie ponad 100 tys. chrze­ści­jan ginie za wia­rę w Chry­stu­sa, a 200 milio­nów jest bru­tal­nie prze­śla­do­wa­nych. Soli­da­ry­zu­jąc się z ofia­ra­mi może­my zło­żyć ofia­rę na ten cel wrzu­ca­jąc pie­nią­dze do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  3. Odpo­wia­da­jąc na zna­ki cza­su i wyra­żo­ną przez Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza potrze­bę utwo­rze­nia w naszym deka­na­cie Dusz­pa­ster­stwa Ukra­iń­ców, od tej nie­dzie­li w dol­nym koście­le będzie w każ­dą II i IV nie­dzie­lę mie­sią­ca o g. 16:00 odpra­wia­na Msza św. po ukra­iń­sku w rycie łaciń­skim, czy­li rzym­sko­ka­to­lic­kim. Opie­kę nad tym dusz­pa­ster­stwem objął wyzna­czo­ny przez Księ­dza Kar­dy­na­ła ks. Vita­lij Kash­chuk (czyt. Kasz­ciuk). Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by ukra­iń­sko­ję­zycz­ne wyzna­nia rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. Pro­si­my też o powia­do­mie­nie zain­te­re­so­wa­nych o tym duszpasterstwie.

  4. Z oka­zji 25-lecia dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę 19 listo­pa­da na kolej­ne spo­tka­nie poświę­co­ne życiu w trzeź­wo­ści, któ­re­go tema­tem będą: „Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia zdro­wej rodzi­ny” oraz „Dziec­ko w rodzi­nie z pro­ble­mem alko­ho­lo­wym”. Spo­tka­nia odbę­dą się o g. 11:00 i 17:00 w sali nad zakry­stią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Ser­decz­nie zapraszamy.

  5. We wto­rek kolej­na kate­che­za z cyklu 10 Słów Abyś Żył o g. 19:30 w kaplicy.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Bato­ro­wicz l. 69, Hali­na Tere­sa Płoń­ska l. 86, Sta­ni­sław Broc­ki l. 90