Parafialna Rada Duszpasterska

Wyłączone

Przy para­fii funk­cjo­nu­je Rada Para­fial­na, w któ­rej skład weszły nastę­pu­ją­ce osoby:

 1. Prze­wod­ni­czą­cy Rady: ks. Marek Makow­ski – proboszcz
 2. ks. Michał Kale­ta – wikariusz
 3. ks. Paweł Cygler — wikariusz
 4. ks. Car­los Dama­glio – wikariusz
 5. s. Edy­ta Grze­siak – Zgro­ma­dze­nie Córek Bożej Miło­ści, Prze­ło­żo­na Domu
 6. Agniesz­ka Stel­masz­czyk — Kusz – parafianka
 7. Tomasz Pisa­rek – Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka”, rad­ny D. Włochy
 8. Boże­na Ambro­ziak – Legion Maryi
 9. Tomasz Zię­ta­ra – Dro­ga Neokatechumenalna
 10. Mate­usz Olszew­ski – Wspól­no­ta „Woda Życia”, aktor
 11. Michał Pawę­ski – Ruch Świa­tło-Życie, lektor
 12. Andrzej Mate­ja – Kościół Domo­wy, Sza­farz N.K.Ś., lektor

Ksiądz Pro­boszcz zapra­sza jed­nak wszyst­kich para­fian, nie tyl­ko tych wybra­nych do Rady, aby w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści i kom­pe­ten­cji wspie­ra­li go radą w dusz­pa­ster­stwie parafialnym.