Parafialna Rada Duszpasterska

Wyłączone

Zosta­ła powo­ła­na nowa Rada Para­fial­na, w któ­rej skład weszły nastę­pu­ją­ce oso­by: Jacek Boniec­ki, Robert Dut­kie­wicz, Andrzej Kru­piń­ski, Andrzej Mate­ja, Maria Kowal­czyk, Syl­wia Pisa­rek, Sła­wo­mir Mirek i Juli­ta Biały.

Ksiądz Pro­boszcz zapra­sza jed­nak wszyst­kich para­fian, nie tyl­ko tych wybra­nych do Rady, aby w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści i kom­pe­ten­cji wspie­ra­li go radą w dusz­pa­ster­stwie parafialnym.