Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Wyłączone

Nad­zwy­czaj­ni Sza­fa­rze Komu­nii Świę­tej na proś­bę księ­dza pro­bosz­cza powo­ły­wa­ni są przez ordy­na­riu­sza die­ce­zji do pomo­cy kapła­nom w roz­dzie­la­niu Cia­ła Pań­skie­go. Kapła­ni posy­ła­ją ich co nie­dzie­lę do pra­wie trzy­dzie­stu cho­rych para­fian, któ­rzy sami nie mogą przy­być na Mszę Świę­tą. Ich posłu­ga jest rów­nież przy­dat­na pod­czas uro­czy­sto­ści i świąt, kie­dy na Eucha­ry­stii gro­ma­dzi się wie­lu wiernych.

Histo­ria sza­fa­rzy w naszej para­fii roz­po­czę­ła się w 12 maja 1994 roku, kie­dy z rąk księ­dza bisku­pa Maria­na Dusia przy­ję­li bło­go­sła­wień­stwo Jerzy Chro­ścic­ki i Marek Ser­kow­ski. Bli­sko sześć lat póź­niej gro­no posze­rzy­ło się o trzech kolej­nych: Andrze­ja Kaniew­skie­go, świę­tej pamię­ci Edmun­da Śli­wę oraz Jerze­go Zywer­ta, któ­rych 15 kwiet­nia 2000 roku powo­łał ksiądz biskup Piotr Jarec­ki. 27 mar­ca 2004 dołą­czył Jan Kac­przyk, a pro­mo­cję otrzy­mał z rąk księ­dza kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Grze­gorz Wyszyń­ski i Witold Cie­chom­ski otrzy­ma­li bło­go­sła­wień­stwo od księ­dza bisku­pa Tade­usza Piku­sa w 2008, a w 2011 Jacek Borow­ski i Euge­niusz Perza­now­ski od księ­dza kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Naj­kró­cej w tym gro­nie są Andrzej Mate­ja i Tomasz Wró­bel, któ­rych usta­no­wił ksiądz kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz 14 czerw­ca 2014. W ten spo­sób nasza para­fia ma jeden z naj­licz­niej­szych zespo­łów Nad­zwy­czaj­nych Sza­fa­rzy w Archidiecezji.

Każ­dy z nich jest mężem i ojcem, kil­ko­ro dziad­ka­mi. Na co dzień pra­cu­ją jako biz­nes­me­ni, urzęd­ni­cy, inży­nie­ro­wie. Są wśród nich i eme­ry­ci, bo roz­pię­tość wie­ku się­ga ponad sze­ściu dekad.

Odno­wie­niu i pogłę­bie­niu ducho­wo­ści słu­żą im comie­sięcz­ne spo­tka­nia z opie­ku­nem — księ­dzem Mar­ci­nem Sza­tan­kiem oraz czte­ro­krot­nie w roku prze­ży­wa­ją swo­je archi­die­ce­zjal­ne dni skupienia.