Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

13 sierp­nia 
War­sza­wa
 • o 18:00 w koście­le kon­ka­te­dral­nym Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365) Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza
 • od 11:00 do 17.45 w kate­drze war­szaw­sko-pra­skiej św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka tema­tycz­na gra miej­ska dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Zostań ochot­ni­kiem 1920 roku
 • o 18:00 Msza Świę­ta w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny w 1920 roku; po Eucha­ry­stii Apel Pole­głych z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty honorowej;
Woło­min
 • o 18:00 w Koście­le Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej Msza Świę­ta w inten­cji pole­głych w Bitwie Warszawskiej;
 • o 19:00 kon­cert W duchu Nie­pod­le­głej. Boha­te­rom 1920 roku – inau­gu­ra­cja obcho­dów Rocz­ni­cy Bitwy War­szaw­skiej w powie­cie woło­miń­skim; Zespół Kon­cer­to­wy oraz gościn­nie soli­ści Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Polskiego;
14 sierp­nia
Ossów
 • o 6:00 Msza Świę­ta polo­wa przy krzy­żu upa­mięt­nia­ją­cym boha­ter­ską śmierć ks. Igna­ce­go Skorupki;
 • o 19:30 odsło­nię­cie popier­sia śp. Sła­wo­mi­ra Skrzyp­ka, Pre­ze­sa NBP (Pola­na Dębów Pamię­ci przy Cmen­ta­rzu Boha­te­rów 1920 roku);
 • o 21:00 uro­czy­sty Apel Pole­głych przy krzy­żu upa­mięt­nia­ją­cym boha­ter­ską śmierć ks. Igna­ce­go Skorupki;
War­sza­wa-Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Łaskawej
 • o 18:00 pro­ce­sja z Figu­rą MB Łaska­wej uli­ca­mi Sta­re­go Miasta
 • o 19:00 Msza Świę­ta w sank­tu­arium MB Łaska­wej z poświę­ce­niem Buła­wy Het­mań­skiej i ude­ko­ro­wa­niem nią MB Łaska­wej (Pre­zy­dent RP). Buła­wę wyko­na­ła gdań­ska pra­cow­nia Dra­pi­kow­ski Studio.
 • o 20:15 Kon­cert Modli­tew­ny z udzia­łem chó­ru, orkie­stry, zespo­łu muzycz­ne­go i solistów
War­sza­wa — kate­dra św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczennika
o 18:00 Msza Świę­ta i zło­że­nie kwia­tów pod pomni­kiem ks. Igna­ce­go Skorupki;
Wól­ka Radzymińska:
o 17:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem bp. Mar­ka Solar­czy­ka, przy pomni­ku na miej­scu bitwy i uka­za­nia się Mat­ki Bożej; poświę­ce­nie sztandaru;
15 sierp­nia
Ossów
 • 9:30 uro­czy­sta Msza Świę­ta na tere­nie Cmen­ta­rza Boha­te­rów 1920 roku, pod prze­wod­nic­twem abp. Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go, prze­wod­ni­czą­ce­go Epi­sko­pa­tu Polski.
Radzy­min
 • o 17:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta na Cmen­ta­rzu Żoł­nie­rzy Pol­skich 1920 roku, pod prze­wod­nic­twem abp. Woj­cie­cha Pola­ka, pry­ma­sa Pol­ski; Apel Pole­głych, zło­że­nie wieńców;
 • o 21:00 Apel Jasno­gór­ski i Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem bisku­pa pomoc­ni­cze­go Die­ce­zji Łowic­kiej, bisku­pa Woj­cie­cha Osia­la, w Para­fii św. Jana Paw­ła II (ul. Sło­wac­kie­go 58); od 22.30 do 6.00 – noc­ne czu­wa­nie modlitewne;
War­sza­wa-Rem­ber­tów
 • o 13:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem bisku­pa Mar­ka Solar­czy­ka, połą­czo­na z poświę­ce­niem tabli­cy upa­mięt­nia­ją­cej 100. rocz­ni­cę Cudu nad Wisłą; Para­fia Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej; po Eucha­ry­stii — kon­cert patrio­tycz­ny w wyko­na­niu Orkie­stry Victoria;
16 sierp­nia
Radzy­min
 • o 12:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem bp. Romu­al­da Kamiń­skie­go i poświę­ce­nie figu­ry Mat­ki Bożej Łaska­wej w Para­fii św. Jana Paw­ła II;
War­sza­wa-Weso­ła
 • o 18:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta dzięk­czyn­na w inten­cji Ojczy­zny w ramach Ogól­no­pol­skich Obcho­dów 100-lecia Bitwy War­szaw­skiej oraz 100. rocz­ni­cy uro­dzin Papie­ża Pola­ka św. Jana Paw­ła II; para­fia św. Bra­ta Alber­ta (ul. Sze­ro­ka 2);
 • o 19:00 po Eucha­ry­stii jubi­le­uszo­wy kon­cert Uro­dze­ni do wol­no­ści opar­ty na wyda­rze­niach zwią­za­nych z Bitwą War­szaw­ską z 1920 roku oraz na filo­zo­ficz­no-reli­gij­nych roz­wa­ża­niach św. Jana Paw­ła II na temat odpo­wie­dzial­nej wol­no­ści w życiu jed­nost­ki i naro­du. Wystą­pią zna­ni arty­ści pol­scy oraz arty­ści Teatru Wiel­kie­go. Kon­cert przy­go­to­wa­ny został przez para­fię we współ­pra­cy z Naro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry w ramach Ogól­no­pol­skich Obcho­dów 100-lecia Bitwy War­szaw­skiej. Trans­mi­to­wa­ny będzie przez Tele­wi­zję Polską.
17 sierp­nia
Mińsk Mazo­wiec­ki
 • o 18:00 uro­czy­sta Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Pol­sce, abp. Salva­to­re Pen­nac­chio, przed obra­zem Mat­ki Bożej Aniel­skiej (Hal­le­row­skiej) w koście­le Naro­dze­nia NMP.