XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.08.2020

Wyłączone
  1. W odpo­wie­dzi na apel Papie­ża Fran­cisz­ka i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, soli­da­ry­zu­jąc się z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku tra­gicz­ne­go wybu­chu, orga­ni­zu­je­my dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­kę na pomoc dla Liba­nu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofiary.

  2. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le oraz uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej wypro­sto­wa­nej dło­ni, następ­nie my odcho­dząc krok na bok, dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa, prze­no­si­my je do ust i spo­ży­wa­my w obec­no­ści księdza.

  3. Ze wzglę­du na czas waka­cji Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je w naj­bliż­szą sobo­tę akcję „otwar­ta sza­fa” w ogra­ni­czo­nym zakre­sie. Tym razem zapra­sza­my tyl­ko tych, któ­rzy chcie­li­by prze­ka­zać ubra­nia: potrze­bu­je­my zwłasz­cza ubra­nia i buty męskie, ubra­nia dam­skie w dużym roz­mia­rze oraz ple­ca­ki i tor­by spor­to­we, będzie moż­na to uczy­nić przed kościo­łem w sobo­tę 22 lip­ca od g. 11:00 do 13:00. Ufa­my, że po waka­cjach w przed­ostat­nią sobo­tę wrze­śnia będzie­my już mogli udo­stęp­nić „otwar­tą sza­fę” wszyst­kim chęt­nym, aby zaopa­trzyć się w ubra­nia nie wyda­jąc ani złotówki.

  4. Legion Maryi orga­ni­zu­je 12 wrze­śnia piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. Gru­pa czci­cie­li św. Ojca Pio zapra­sza w nie­dzie­lę 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 16:30 i mszę św. o g. 17:00. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać inten­cje, w któ­rych gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc za wsta­wien­nic­twem św. o. Pio.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Roza­lia Wolań­ska l. 82; Jerzy Wacław Zywert l. 88; Anna Bie­law­ska l. 85.