XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.08.2020

  1. W tym tygo­dniu przy­pa­da 100. rocz­ni­ca Bitwy War­szaw­skiej. W 1920 r., w decy­du­ją­cej bitwie Pola­cy obro­ni­li swo­ją Ojczy­znę. To wła­śnie pod War­sza­wą został zatrzy­ma­ny pochód rewo­lu­cyj­nej bol­sze­wic­kiej armii, któ­ra nio­sła zagła­dę całej cywi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, wpro­wa­dza­jąc pro­gra­mo­wy ate­izm oraz ludo­bój­czy ter­ror. Widząc owo­ce tam­te­go zwy­cię­stwa wie­rzy­my głę­bo­ko, że mia­ło ono przede wszyst­kim wymiar ducho­wy. Boga­ty pro­gram uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych to wyda­rze­nie został umiesz­czo­ny na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  2. W sobo­tę 15 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Po mszy św. o g. 11:30 zaśpie­wa­my uro­czy­ście Lita­nię Lore­tań­ską Patron­ce naszej świątyni.

  3. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę.

  4. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Nadal cze­ka­my na odpo­wiedź na nasz wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ny w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Pro­si­my o modli­twę w tej intencji.

  5. Przy­szła nie­dzie­la 16 sierp­nia będzie Dniem Soli­dar­no­ści z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu. Przed kościo­łem odbę­dzie się zbiór­ka do puszek na pomoc Libanowi.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Han­na Kry­sty­na Paluch l. 91, Alfre­da Aga­ta Lebie­dziń­ska l. 73