Przygotowania do ŚDM

 

Nasza para­fia rów­nież przy­go­to­wuje się na przy­ję­cie mło­dych piel­grzy­mów z innych kra­jów. 28 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 140 Hisz­pa­nów z regio­nu Mur­sja. Mło­dzież zosta­nie przez naszą para­fię pod­jęta obia­dem, póź­niej zor­ga­ni­zo­wane będzie zwie­dza­nie War­szawy, a wie­czo­rem Eucha­ry­stia, na któ­rą zapro­szeni będą szcze­gól­nie oso­by, któ­re przyj­mują mło­dzież w swo­ich domach. W następ­ną nie­dzielę 24 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 45 Ekwa­dor­czy­ków, któ­rzy zosta­ną przy­jęci w domach człon­ków wspól­not Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej naszej para­fii. W przy­szłą nie­dzielę odpra­wią też w naszym koście­le Mszę św. mło­dzi ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­rzy zamiesz­kają w hote­lu znaj­du­ją­cym się opo­dal kościo­ła. Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ramy ofia­ry do puszek na posił­ki dla mło­dzieży, któ­ra będzie gościć w naszej parafii.