Uwaga — zmiana daty przyjazdu Hiszpanów

Nastą­pi­ła zmia­na w ter­mi­nie przy­ję­cia gru­py Hisz­pa­nów w naszej para­fii. Będzie to nie 29 lip­ca (pią­tek) tyl­ko dzień wcze­śniej czyli
28 lip­ca (czwar­tek) oko­ło południa.
Para­fia podej­mie Hisz­pa­nów obia­dem, po czym zor­ga­ni­zu­je­my zwie­dza­nie miasta.
Wie­czo­rem oko­ło 19- 20 pla­nu­je­my wspól­ną Eucha­ry­stię dla piel­grzy­mów i osób, któ­re ich przyj­mu­ją. Ser­decz­nie zapraszamy.
Zde­cy­do­wa­li­śmy jed­nak, że po Eucha­ry­stii nie będzie wspól­nej aga­py, gdyż to zbyt­nio wydłu­ży roz­lo­ko­wa­nie. Po Eucha­ry­stii piel­grzy­mi uda­dzą się więc do domów naszych Para­fian. I tutaj mamy proś­bę o pod­ję­cie ich kola­cją. Będzie to oka­zja do zapo­zna­nia się i krót­kie­go prze­by­wa­nia ze sobą. Rano pro­si­my o poczę­sto­wa­nie gości śnia­da­niem i poda­ro­wa­nie jakie­goś suche­go pro­wian­tu na dro­gę oraz o odpro­wa­dze­nie do para­fii na miej­sce zbiór­ki. Dokład­na godzi­na zbiór­ki zosta­nie poda­na po wspól­nej Eucharystii.

W razie pytań pro­si­my o kon­takt pod adre­sem sdm@franciszek-okecie.pl