Zapro­sze­nie do udziału w Świa­to­wych Dniach Młodzieży

Z rado­ścią ocze­ku­jemy na przy­jazd Ojca Świę­tego Fran­ciszka, któ­ry spo­tka się  z mło­dzieżą całe­go świa­ta w Kra­ko­wie w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzieży. Do naszej archi­die­ce­zji przy­bę­dzie kil­ku­na­sto­ty­sięczna gru­pa mło­dzieży z róż­nych kra­jów, któ­rą pra­gniemy przy­jąć w naszych para­fiach i rodzi­nach. Ich pobyt w archi­die­ce­zji jest przy­go­to­wa­niem do spo­tka­nia z papie­żem Fran­cisz­kiem, i tak­że spo­sob­no­ścią do pozna­nia bogac­twa wia­ry i kul­tury nasze­go naro­du. Wyra­żam ogrom­ną wdzięcz­no­ści księ­żom, wła­dzom samo­rzą­do­wym, para­fiom, wolon­ta­riu­szom i wspól­no­tom, któ­re orga­ni­zują pobyt mło­dzieży w naszej archi­die­ce­zji. Szcze­gól­nie sło­wo wdzięcz­no­ści kie­ruję do rodzin otwie­ra­ją­cych swo­je domy, aby przy­jąć mło­dzież z całe­go świa­ta. Cen­tral­nym powi­ta­niem mło­dzieży w War­sza­wie będzie spo­tka­nie i kon­cert na Pla­cu Pił­sud­skiego w czwar­tek, 21 lip­ca o godz. 19.30, zor­ga­ni­zo­wany przez wła­dze samo­rzą­dowe m.st. War­szawy. Dru­gim waż­nym wyda­rze­niem będzie „War­szaw­skie Uwiel­bie­nie – Msza św. posła­nia mło­dych do Kra­kowa” przy Świą­tyni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Spo­tka­nie to roz­pocz­nie się sobo­tę, 23 lip­ca o godz. 15.00 Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia, a o godz. 18.00 odpra­wiona zosta­nie uro­czy­sta Msza św., po zakoń­cze­niu któ­rej odbę­dzie się kon­cert uwiel­bie­nia. Zapra­szam wszyst­kich do udzia­łu w tych waż­nych wyda­rze­niach w War­sza­wie. Szcze­gól­nie zachę­cam mło­dzież, aby dała świa­dec­two wyzna­wa­nej wia­ry, uda­jąc się na spo­tka­nie papie­ża Fran­ciszka z mło­dzieżą całe­go świa­ta w Kra­ko­wie. Na czas przy­go­to­wa­nia i zor­ga­ni­zo­wa­nia wszyst­kich wyda­rzeń wszyst­kim z ser­ca błogosławię.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz, Arcy­bi­skup Metro­po­lita Warszawski