VIII Niedziela Zwykła — 27.02.2022

 1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. W Śro­dę Popiel­co­wą msze świę­te będą spra­wo­wa­ne według porząd­ku dnia powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa Msza o godz. 10:00. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych — doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

 2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o godz. 17:00 z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le, a o godz. 18:00 dla doro­słych i mło­dzie­ży. Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym będą w nie­dzie­le o godz. 18:00. Za uczest­nic­two w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź pod­czas każ­dej Mszy św. oraz od godz. 17:00. Cho­rych moż­na zgła­szać do czwart­ku włącznie.

 4. W I sobo­tę mie­sią­ca o godz. 8:00 zapra­sza­my na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

 5. W okre­sie poku­ty Kościół wzy­wa do podej­mo­wa­nia modli­twy i dzia­łań na rzecz Trzeź­wo­ści Narodu.

 6. Są jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na mie­siąc marzec.

 7. Trwa­ją kate­che­zy gło­szo­ne w ponie­dział­ki i czwart­ki o godz. 19:45 w dol­nym kościele.

 8. Za tydzień taca jest prze­zna­czo­na na Semi­na­rium Warszawskie.

 9. 3 mar­ca przy­pa­da 15 rocz­ni­ca nomi­na­cji Ks. kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na paste­rza naszej Archi­die­ce­zji, a 04 mar­ca dzień Jego imie­nin. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym biskupie.

 10. Dzi­siaj i w śro­dę popiel­co­wą w całej Pol­sce prze­pro­wa­dza­na jest zbiór­ka ofiar do puszek „Pomoc dla Ukrainy”.

 11. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Elż­bie­ta Urszu­la Mali­now­ska l. 90, Anna Maria Lip­szyc l. 85, Zofia Stę­pień l. 94, Ste­fan Kaczyń­ski l. 95, Ire­na Sze­li­ga l. 96, Kry­sty­na Geno­we­fa Makuch l. 85