ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.06.2018

  1. Dzi­siaj w I nie­dzie­lę czerw­ca przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my Bogu za wszel­kie dobro jakie otrzy­ma­li­śmy w życiu indy­wi­du­al­nym, para­fial­nym i spo­łecz­nym. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza przed kościo­łem prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej w Wilanowie.

  2. O g. 16:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w Sali nad zakry­stią. Po połu­dniu zapra­sza­my o g. 18:00 na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z Lita­nią do Ser­ca Pana Jezu­sa i procesją.

  3. Jutro przy­pa­da 30. Rocz­ni­ca kon­se­kra­cji bisku­piej Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Pole­ca­my nasze­go Paste­rza modli­twie wszyst­kich Parafian.

  4. Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go ojco­stwa”. Warsz­ta­ty odbę­dą się 8 i 9 czerw­ca. Dzi­siaj ostat­ni dzień zapisów.

  5. Już dziś zapra­sza­my na pik­nik para­fial­ny, któ­ry odbę­dzie się w nie­dziel­ne popo­łu­dnie 17 czerw­ca. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzieci.

  6. W ponie­dzia­łek Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa czerw­co­we­go i pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej wypo­min­ki czy­tać będzie­my po Mszy św. czy­li oko­ło g. 19:00.

  7. W pią­tek 8 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Z racji uro­czy­sto­ści nie ma postu.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Ire­na Ste­fa­nia Dem­biń­ska l. 77, Bar­ba­ra Urszu­la Nocoń l.74