X NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.06.2018

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce wykoń­cze­nio­we na pierw­szej kon­dy­gna­cji, obec­nie insta­lu­je­my wypo­sa­że­nie kuch­ni. W koście­le w przy­szłym tygo­dniu pla­nu­je­my moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium. Obec­nie więk­szość reflek­to­rów w pre­zbi­te­rium nie dzia­ła. Głów­ne świa­tło pocho­dzi z dwóch kan­de­la­brów, któ­re są w bar­dzo złym sta­nie, sto­ją jesz­cze tyl­ko dzię­ki temu, że są opar­te o ścia­nę, dają też złe świa­tło oświe­tla­jąc od tyłu oso­bę czy­ta­ją­cą Sło­wo Boże. Pla­nu­je­my doświe­tlić ołtarz głów­ny, któ­ry obec­nie nie ma żad­ne­go bez­po­śred­nie­go oświe­tle­nia. Moder­ni­za­cja oświe­tle­nia wpły­nie też na obni­że­nie kosz­tów zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za zro­zu­mie­nie tych potrzeb i za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę oraz bez­po­śred­nio na kon­to parafialne.

  2. Za tydzień zapra­sza­my na Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry odbę­dzie się w nie­dziel­ne popo­łu­dnie 17 czerw­ca. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów, na któ­ry zgło­sze­nia przyj­mu­je ks. Mar­cin. Pro­si­my o pomoc przy orga­ni­za­cji pik­ni­ku: moż­na przy­go­to­wać cia­sta, któ­re będą odbie­ra­ne w dniu pik­ni­ku o g. 14:30 na sto­isku z cia­sta­mi. Nadal zbie­ra­my też fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzie­ci. Z racji pik­ni­ku nie będzie mszy św. o g. 11:15, msza św. z udzia­łem dzie­ci odpra­wio­na zosta­nie w koście­le gór­nym na roz­po­czę­cie pik­ni­ku o g. 15:00. Nie będzie też mszy św. o g. 17:00. Wie­czo­rem odpra­wi­my tyl­ko mszę św. o g. 19:00 i po niej nabo­żeń­stwo czerw­co­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go świętowania.

  3. Rów­nież w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 17 czerw­ca, w przed­dzień swo­ich imie­nin, ks. Pro­boszcz pro­si o modli­twę w swo­jej inten­cji. Msza św. w inten­cji ks. Pro­bosz­cza zosta­nie odpra­wio­na o g. 11:30.

  4. Infor­mu­je­my, iż mogą zapu­kać do naszych domów człon­ko­wie II wspól­no­ty Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej z tej Para­fii, któ­rzy zosta­li posła­ni, aby dzie­lić się doświad­cze­niem swo­jej wia­ry. Ich misja ewan­ge­li­za­cyj­na odby­wa się za zgo­dą Para­fii i wpi­su­je się w potrze­bę gło­sze­nia Ewan­ge­lii poza mura­mi kościo­ła, do cze­go zachę­ca nas nie­ustan­nie papież Franciszek.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Grze­gorz Fran­ci­szek Majew­ski l.65, Ste­fan Sta­ni­sław Dęb­ski l.67, Alek­san­dra Pośnik-Szu­mow­ska l. 38, Ludo­mir Piotr Sztucz­kow­ski l. 53