UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 26.05.2024

SŁOWO METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ UROCZYSTOŚCIAMI

Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Przed nami bar­dzo waż­ny tydzień w roku litur­gicz­nym. W czwar­tek, 30 maja w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, będzie­my czcić Naj­święt­szy Sakra­ment idąc w pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej do czte­rech ołta­rzy z archi­ka­te­dry na plac Pił­sud­skie­go. W nie­dzie­lę, 2 czerw­ca prze­ży­je­my kolej­ny Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Chce­my uwiel­bić Pana Boga w Jego Opatrz­no­ści, dzię­ko­wać Mu, zawie­rzyć nas samych, nasze rodzi­ny, para­fie, wio­ski i mia­sta, naszą ojczy­znę. W tym roku wpro­wa­dzi­my do świą­ty­ni i dołą­czy­my do pocz­tu świę­tych i bło­go­sła­wio­nych reli­kwie św. Kró­lo­wej Jadwi­gi jako znak jej obec­no­ści i aktu­al­no­ści, zwłasz­cza w spra­wach tro­ski o naukę, o ubo­gich i bied­nych. Wspo­mi­na­jąc św. Jadwi­gę, przy­bli­ży­my rów­nież oso­bę św. Jana Paw­ła II i bł. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go wpro­wa­dza­jąc do pre­zbi­te­rium świą­ty­ni ich popier­sia. Sio­stry Słu­żeb­nicz­ki NMP będą dzię­ko­wać za 25 lat beaty­fi­ka­cji ich zało­ży­cie­la bł. Edmun­da Boja­now­skie­go. To świe­tla­ny przy­kład tro­ski o wycho­wa­nie, o dzie­ci i ubo­gich pozba­wio­nych moż­li­wo­ści należ­nej im opie­ki. W tym dniu wspo­mi­na­my tak­że bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­kę w roku 40-lecia jego męczeń­skiej śmier­ci. Na te dwie uro­czy­sto­ści: Boże Cia­ło o godz. 10:00 i Dzień Dzięk­czy­nie­nia o godz. 12:00 zapra­szam miesz­kań­ców War­sza­wy i całej archi­die­ce­zji. Mszy świę­tej spra­wo­wa­nej 2 czerw­ca w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej będzie prze­wod­ni­czył i kaza­nie wygło­si kard. Grze­gorz Ryś, metro­po­li­ta łódz­ki. Pro­szę rów­nież o udział w pro­ce­sji na tra­sie mię­dzy pla­cem Pił­sud­skie­go a Świą­ty­nią Opatrz­no­ści Bożej w godzi­nach od 8:00 do 12:00. Ufam, że w ten spo­sób umoc­ni­my nasz zwią­zek z Kościo­łem i powie­rzy­my nasze codzien­ne spra­wy Bogu i Jego świę­tej Opatrz­no­ści. Zapra­szam wszyst­kich tym ser­decz­niej, że jest to ostat­nie takie zapro­sze­nie w moim bisku­pim posłu­gi­wa­niu w War­sza­wie. † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz

  1. W Dniu Dzięk­czy­nie­nia odbę­dzie się zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. Z tej racji zbiór­ka na Cari­tas naszej para­fii zosta­ła prze­ło­żo­na na dru­gą nie­dzie­lę czerwca.

  2. W czwar­tek 30 maja przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie będzie mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją. Tra­sa pro­ce­sji prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: Saba­ły do 1- Sierp­nia, 1- Sierp­nia do Rada­ro­wej, Rada­ro­wą do Lechic­kiej, Lechic­ką do Saba­ły i powrót do kościo­ła. Zapra­sza­my do czyn­ne­go uczest­nic­twa w pro­ce­sji szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne, dzie­ci, któ­re przy­stą­pi­ły w tym roku do I Komu­nii św., służ­bę litur­gicz­ną. Zachę­ca­my do ude­ko­ro­wa­nia okien na tra­sie pro­ce­sji. Męż­czyzn, któ­rzy mogli­by nieść bal­da­chim i cho­rą­gwie pro­si­my o zgło­sze­nie się do zakry­stii. W czwar­tek kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na. W pią­tek po Bożym Cie­le obo­wią­zu­je dys­pen­sa na spo­ży­wa­nie pokar­mów mięsnych.

  3. W sobo­tę 25 maja Ks. Koman­dor Ryszard Preuss, kape­lan Nad­wi­ślań­skie­go Oddzia­łu Stra­ży Gra­nicz­nej, obcho­dzi Jubi­le­usz 50-lecia świę­ceń kapłań­skich. Dzię­ku­je­my Czci­god­ne­mu Jubi­la­to­wi za Jego pomoc w naszej para­fii, gra­tu­lu­je­my jubi­le­uszu i życzy­my zdro­wia i wie­lu łask na dal­szej dro­dze kapłań­skie­go posługiwania.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we o g. 18:00, a od sobo­ty 1 czerw­ca na nabo­żeń­stwa czerw­co­we o tej samej porze. W naj­bliż­szy pią­tek Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia, z racji mszy świę­tej ślub­nej ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do g. 16:00. W I sobo­tę mie­sią­ca Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zbi­gniew Hubert Paku­ła l. 77, Agniesz­ka Bujan l. 72.