UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ — 16.06.2022

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie ma mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją, któ­ra tra­dy­cyj­nie przej­dzie uli­ca­mi naszej dziel­ni­cy. Tra­sa pro­ce­sji prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: Saba­ły do 1- Sierp­nia, 1- Sierp­nia do Rada­ro­wej, Rada­ro­wą do Lechic­kiej, Lechic­ką do Saba­ły i powrót do kościo­ła. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przy­go­to­wa­li ołta­rze na tra­sie pro­ce­sji, a szcze­gól­nie wspól­no­tom Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej, Kościo­ło­wi Domo­we­mu, Legio­no­wi Maryi i Gru­pie o. Pio. Dzię­ku­je­my służ­bie litur­gicz­nej pod kie­run­kiem ks. Sła­wo­mi­ra, sio­strom za Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści, p. orga­ni­ście, Poli­cji za zabez­pie­cze­nie tra­sy procesji.

  2. W pią­tek po Bożym Cie­le decy­zją Bisku­pa Ordy­na­riu­sza obo­wią­zu­je dys­pen­sa na spo­ży­wa­nie pokar­mów mięsnych.

  3. W czwar­tek i pią­tek kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na.

  4. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.