UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 12.06.2022

  1. Dzi­siaj o g. 11:30 ks. Paweł Cygler, nowy wika­riusz naszej para­fii, odpra­wi mszę świę­tą z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym. Z tej oka­zji wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wyjąt­ko­wy kon­cert: wystą­pi pocho­dzą­ca z Ełku kape­la „Trzy czwar­te”. Zespół wyko­na tra­dy­cyj­ne melo­die i pie­śni z Wileńsz­czy­zny: skocz­ne utwo­ry tanecz­ne oraz melan­cho­lij­ne pie­śni ludo­we z okre­su dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­ne­go. Z tej racji nabo­żeń­stwo czerw­co­we odpra­wi­my bez­po­śred­nio po mszy św. o g. 17:00, czy­li oko­ło g. 17:45.

  2. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.

  3. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za wszel­kie wspar­cie mate­rial­ne. Pro­si­my też nadal o modli­twę w inten­cji pozy­ska­nia środ­ków z Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościoła. 

  4. W śro­dę 15 czerw­ca o g. 18:30 odpra­wi mszę św. z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym neo­pre­zbi­ter ks. Domi­nik Kul­czyc­ki, któ­ry był przez pewien czas zwią­za­ny z naszą para­fią. Ser­decz­nie zapraszamy.

  5. W czwar­tek 16 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ota­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie będzie mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją, któ­ra tra­dy­cyj­nie przej­dzie uli­ca­mi naszej dziel­ni­cy. Tra­sa pro­ce­sji prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: Saba­ły do 1- Sierp­nia, 1- Sierp­nia do Rada­ro­wej, Rada­ro­wą do Lechic­kiej, Lechic­ką do Saba­ły i powrót do kościo­ła. Zapra­sza­my do czyn­ne­go uczest­nic­twa w pro­ce­sji szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne, dzie­ci, któ­re przy­stą­pi­ły w tym roku do I Komu­nii św., służ­bę litur­gicz­ną, męż­czyzn, któ­rzy mogli­by nieść bal­da­chim i cho­rą­gwie. Zachę­ca­my do ude­ko­ro­wa­nia okien na tra­sie procesji. 

  6. W pią­tek po Bożym Cie­le decy­zją Bisku­pa Ordy­na­riu­sza obo­wią­zu­je dys­pen­sa na spo­ży­wa­nie pokar­mów mię­snych. W czwar­tek i pią­tek kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na.

  7. W sobo­tę 18 czerw­ca obcho­dzi imie­ni­ny ks. Pro­boszcz Marek, któ­ry pro­si o modli­twę i zapra­sza na msze świę­tą w następ­ną nie­dzie­lę 19 czerw­ca o g. 11:30.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­na Mysz­kie­wicz l. 72, Tade­usz Piotr Bojar l. 88, Andrzej Jacek Rustec­ki l. 66