XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.06.2022

  1. Jest nam miło poin­for­mo­wać, iż decy­zją ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii został Wie­leb­ny Ks. Car­los Cezar Dama­glio, któ­ry powró­cił do Pol­ski po 9 latach misji w Ama­zo­nii w Bra­zy­lii, gdzie peł­nił urząd Rek­to­ra Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater. Ser­decz­nie wita­my i pole­ca­my Księ­dza modli­twie Parafian.

  2. W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież koń­czą naukę w szko­łach. Msze świę­te na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go według porząd­ku usta­lo­ne­go z kate­che­ta­mi. Od następ­nej nie­dzie­li przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku wakacyjnego.

  3. W przy­szłą nie­dzie­le mini­stran­ci wraz ze swo­im opie­ku­nem ks. Sła­wo­mi­rem wyjeż­dża­ją na odpo­czy­nek w góry do Zako­pa­ne­go. Dzi­siaj przed kościo­łem moż­na wes­przeć ich wyjazd ofia­rą. Ser­decz­nie dziękujemy.

  4. W czwar­tek 23 czerw­ca Uro­czy­stość Naro­dze­nia Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la. W tym dniu na mszy św. o g. 17:30 tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo wian­ków, na zakoń­cze­nie daw­nej okta­wy Boże­go Cia­ła. Wie­czo­rem o g. 18:30 w koście­le semi­na­ryj­nym przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu msza św. dzięk­czyn­na za 50 lat posłu­gi kapłań­skiej ks. Wie­sła­wa Kądzie­li, wie­lo­let­nie­go opie­ku­na Kur­su Lek­tor­skie­go. Zapro­sze­ni są szcze­gól­nie wszy­scy daw­ni i obec­ni lektorzy.

  5. W pią­tek 24 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Z tej racji nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Legion Maryi zapra­sza na g. 15:00 na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świe­cie. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej o g. 19:00 uro­czy­ste zakoń­cze­nie die­ce­zjal­ne­go eta­pu Synodu.

  6. W sobo­tę 25 czerw­ca Wspo­mnie­nie Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Panny.

  7. Para­fial­ny Oddział Cari­tas infor­mu­je, że akcja „otwar­ta sza­fa”, któ­ra zwy­kle ma miej­sce wła­śnie w ostat­nią sobo­tę mie­sią­ca, wyjąt­ko­wo zosta­nie prze­nie­sio­na na 9 lip­ca. Ser­decz­nie zapraszamy.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Ire­na Poko­ra l. 87