UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI — 03.05.2024

  1. W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00.

  2. Dobie­gła koń­ca reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu nasze­go kościo­ła. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem. Odno­wio­ne figu­ry zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne w koście­le w cza­sie obcho­dów 90. rocz­ni­cy odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku. Już dzi­siaj zapra­sza­my na świę­to­wa­nie tego jubi­le­uszu w nie­dzie­lę 12 maja na mszy świę­tej o g. 11:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. Biskup Polo­wy Wie­sław Lecho­wicz. Z racji wspól­ne­go świę­to­wa­nia nie będzie oddziel­nej mszy świę­tej dla dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Po mszy świę­tej wszyst­kich Para­fian i Gości zapro­si­my na pełen atrak­cji pik­nik, któ­ry zakoń­czy się kon­cer­tem ple­ne­ro­wym. Pro­gram Jubi­le­uszu poda­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Wyda­na z tej oka­zji publi­ka­cja na temat histo­rii nasze­go drew­nia­ne­go kościół­ka, jest dostęp­na przy wyj­ściu z kościo­ła oraz w kan­ce­la­rii parafialnej.

  3. Reli­kwie Rodzi­ny Ulmów pere­gry­nu­ją po pol­skich die­ce­zjach. W sobo­tę, 4 maja, przy­bę­dą do naszej archi­die­ce­zji. Zosta­ną uro­czy­ście powi­ta­ne w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la. Będą prze­by­wać, do 11 maja, w kil­ku­na­stu para­fiach, pro­gram pere­gry­na­cji jest poda­ny na tabli­cy ogłoszeń.

  4. Nabo­żeń­stwa majo­we od śro­dy 1 maja przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tradycja.

  5. Legion Maryi zapra­sza o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świe­cie, spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w g. 15:00 – 17:30.

  6. W I sobo­tę maja Rodzi­na Radia Mary­ja zapra­sza na mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  7. W nie­dzie­lę 5 maja spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakrystią.