VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2024

  1. W następ­ną nie­dzie­lę 12 maja w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku – pra­wie 3 lata przed powsta­niem naszej para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia tego jubi­le­uszu na mszy świę­tej o g. 11:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. Biskup Polo­wy Wie­sław Lecho­wicz. Z racji wspól­ne­go świę­to­wa­nia nie będzie oddziel­nej mszy świę­tej dla dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Po mszy świę­tej wszyst­kich Para­fian i Gości zapro­si­my w godzi­nach 12:30 – 16:00 na pik­nik z wie­lo­ma atrak­cja­mi: dla dzie­ci gra tere­no­wa i dmu­cha­na zjeż­dżal­nia oraz symu­la­to­ry lotu, ogród­ki gastro­no­micz­ne, a na zakoń­cze­nie kon­cert Kape­li Trzy Czwar­te z Mazur. Pik­ni­ko­wi towa­rzy­szyć będzie mobil­ny punkt krwio­daw­stwa. Z tej oka­zji wraz z jubi­le­uszo­wą wysta­wą zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną w koście­le odre­stau­ro­wa­ne figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem. Wyda­na na jubi­le­usz pierw­sza publi­ka­cja na temat histo­rii nasze­go drew­nia­ne­go kościół­ka jest dostęp­na przy wyj­ściu z kościo­ła oraz w kan­ce­la­rii parafialnej.

    Już dzi­siaj ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w przy­go­to­wa­nie jubi­le­uszu. Zapra­sza­my chęt­nych do pomo­cy: jeśli ktoś może upiec cia­sto to pro­si­my o przy­nie­sie­nie przed pik­ni­kiem lub wcze­śniej do zakry­stii mini­stranc­kiej. Potrze­bu­je­my też panów do pomo­cy w roz­sta­wia­niu sto­łów i namio­tów na g. 9:30.

  2. Do 11 maja w kil­ku­na­stu para­fiach naszej archi­die­ce­zji pere­gry­nu­ją reli­kwie Rodzi­ny Ulmów. Pro­gram pere­gry­na­cji jest poda­ny na tabli­cy ogłoszeń.

  3. Nabo­żeń­stwa majo­we przez cały mie­siąc o g. 18:00. W każ­dy pią­tek Legion Maryi zapra­sza o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świe­cie. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w g. 15:00 – 17:30.

  4. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki odczy­ta­ne będą po mszy świę­tej. W śro­dę 8 maja Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W naj­bliż­sze dwie sobo­ty o g. 10:00 odbę­dą się msze świę­te z I Komu­nią dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych na tere­nie naszej para­fii. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie Parafian.

  5. Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakrystią.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Anna Jawor­ska l. 84, Jerzy Adam Grząd­kow­ski l. 82, Robert Paweł Mętrak l. 53, Zbi­gniew Kur­dej l. 66