UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 07.06.2020

 1. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej niedzielnej

  • obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych prze­by­wa­ją­cych w koście­le wier­nych, nale­ży jedy­nie zacho­wy­wać bez­piecz­ny odstęp i zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę
  • Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust, jeśli będzie jeden ksiądz naj­pierw oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę, póź­niej do ust
  • przy­wra­ca­my zwy­czaj­ny tryb pra­cy kan­ce­la­rii para­fial­nej: od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16 – 18 oraz dodat­ko­wo we wtor­ki i piąt­ki w g. 11 – 13.
  • wzno­wił swo­ją dzia­łal­ność skle­pik parafialny
  • wzna­wia­my dusz­pa­ster­stwo w gru­pach para­fial­nych dorosłych
  • w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła – 11 czerw­ca – porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny, głów­na msza św. o g. 11:30, po niej wyru­szy skró­co­na pro­ce­sja do trzech ołta­rzy usy­tu­ło­wa­nych wokół kościo­ła, ostat­nia sta­cja – czwar­ty ołtarz będzie w koście­le. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 ani wie­czor­nej ado­ra­cji. Kan­ce­la­ria para­fial­na w tym dniu nie­czyn­na. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we o g. 18:00. Mini­stran­tów i całą asy­stę litur­gicz­ną oraz panów chęt­nych do nie­sie­nia bal­da­chi­mu pro­si­my o kon­takt z ks. Sławomirem.
  • do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa czerw­co­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwa czerw­co­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.
 2. W ubie­głym tygo­dniu napra­wio­ny został dach nad kapli­cą bocz­ną, któ­ry od nie­daw­na zaczął prze­cie­kać i po ulew­nych desz­czach woda lała się do kapli­cy. Cały dach kościo­ła jest w bar­dzo złym sta­nie. Remont gene­ral­ny dachu i kopu­ły jest wpi­sa­ny w przy­go­to­wa­ny przez nas kom­plek­so­wy pro­jekt ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu został zło­żo­ny w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku. Wnio­sek uzy­skał już pozy­tyw­ną oce­nę for­mal­ną, teraz cze­ka­my na oce­nę mery­to­rycz­ną wnio­sku. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tacę i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.