UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 31.05.2020

 1. W nawią­za­niu do wska­zań z listu Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w dusz­pa­ster­stwie naszej parafii:

  • zawie­sza­my trans­mi­sje inter­ne­to­we mszy świę­tej nie­dziel­nej oraz komen­ta­rze do Ewan­ge­lii w dni powsze­dnie, czy­li tzw. Piguł­ki Sło­wa — ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wier­nie śle­dzi­li nasze dusz­pa­ste­rzo­wa­nie w sie­ci, szcze­gól­ne sło­wa wdzięcz­no­ści dla tych, któ­rzy poma­ga­li nam w spra­wach technicznych
  • wzna­wia­my pra­ce dusz­pa­ster­ską w gru­pach doro­słych – pro­si­my o skon­tak­to­wa­nie się lide­rów grup z księż­mi opie­ku­na­mi; z racji na to, że dzie­ci i mło­dzież nie wró­ci­ły jesz­cze do szkół dusz­pa­ster­stwo dzie­ci i mło­dzie­ży oraz msze świę­tą z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le wzno­wi­my po wakacjach
  • przy­wra­ca­my zwy­czaj­ny tryb pra­cy kan­ce­la­rii para­fial­nej, czy­li od ponie­dział­ku do piąt­ku w g. 16:00 – 18:00 oraz dodat­ko­wo we wtor­ki i piąt­ki w g. 11:00 – 13:00.
  • Komu­nii świę­tej udzie­lać będzie­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach tyl­ko do ust, jeśli będzie jeden ksiądz naj­pierw na rękę, póź­niej do ust
  • od przy­szłej nie­dzie­li wzna­wia dzia­łal­ność skle­pik parafialny
  • w Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła – 11 czerw­ca – głów­na msza św. o g. 11:30, po niej wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy usy­tu­owa­nych wokół kościo­ła. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00.
 2. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych oraz od g. 16:30 do 20:00.

 3. Zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa czerw­co­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwo majo­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

 4. W ponie­dzia­łek msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą czy­ta­ne będą wypo­min­ki.

 5. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, na tacę i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

 6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Han­na Jani­na Zaremb­ska l. 88; Andrzej Marek Sza­niaw­ski l. 73; Sta­ni­sław Hałacz­kie­wicz l. 96; Maria Lew­czuk – Midak l. 63; Edmund Mali­szew­ski l. 89