XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

Wyłączone
 1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hojność.

 2. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej niedzielnej

  • obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę

  • Komu­nii świę­tej tyl­ko na rękę udzie­la­my na środ­ku kościo­ła, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli będzie jeden ksiądz naj­pierw udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę, póź­niej do ust

  • do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu we wszyst­kie dni powsze­dnie od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Ado­ra­cje roz­po­czy­na­ją nabo­żeń­stwa czerw­co­we. W nie­dzie­le nabo­żeń­stwa czerw­co­we tra­dy­cyj­nie o g. 18:00.

 3. Para­fial­ny Zespół Cari­tas orga­ni­zu­je akcję „otwar­ta sza­fa” – Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach. „Otwar­ta sza­fa” sta­nie na tere­nie zie­lo­nym przed kościo­łem od ul. Saba­ły w sobo­tę 20 czerw­ca od g. 11 do 15. Ser­decz­nie zapraszamy.

 4. W czwar­tek 18 czerw­ca ks. Pro­boszcz Marek obcho­dzi swo­je imie­ni­ny. Msza św. w inten­cji Ks. Sole­ni­zan­ta o g. 17:30. Księ­dza Pro­bosz­cza pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.

 5. W pią­tek 19 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

 6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Alfre­da Ponia­tow­ska – Micha­lik l. 88, Boże­na Kry­sty­na Magnu­szew­ska l.74, Maria Lutyń­ska l. 88, Józef Sob­czak l. 80.