UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 11.06.2017

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa I etap remon­tu gene­ral­ne­go budyn­ku ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce zwią­za­ne z wymia­ną insta­la­cji elek­trycz­nej w koście­le: m.in. wymie­nio­ne zosta­ły roz­dziel­nie, włącz­nie z roz­dziel­nią głów­ną oraz dopro­wa­dzo­no uzie­mie­nie do roz­dziel­nic i oczysz­czo­no złą­cza odgro­mo­we. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły rów­nież zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne drzew wokół kościo­ła, mają­ce na celu usu­nię­cie suchych i nie­bez­piecz­nych gałę­zi, zwłasz­cza z sze­re­gu topo­li rosną­cych w cią­gu od uli­cy Czar­da­sza do Saba­ły. W przy­szłym tygo­dniu przy­stą­pi­my do prac inter­wen­cyj­no-remon­to­wych na dachu ple­ba­nii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy ofia­ra­mi i modli­twą wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we na ple­ba­nii i w kościele.

  2. Po połu­dniu zapra­sza­my na nasz para­fial­ny Pik­nik rodzin­ny z wie­lo­ma atrak­cja­mi. Z racji Pik­ni­ku nie ma Mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Rodzi­ny z dzieć­mi zapra­sza­my na Mszę św. o g. 16:00. Pod­czas pik­ni­ku będzie wie­le kon­kur­sów i zabaw dla dzie­ci, m.in. kon­kurs talen­tów „Kwiat­ki św. Fran­cisz­ka”. Wie­czo­rem oko­ło g. 19:30 kon­cert roc­ko­wo-jaz­zo­wy Two Souls Band, czy­li ks. Robe­ro Rinal­do i ks. Danie­le Bona­vo­lon­tá. Ser­decz­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi, wszyst­kim oso­bom pry­wat­nym i insty­tu­cjom (zwłasz­cza Dziel­ni­cy Wło­chy) za współ­pra­cę przy orga­ni­za­cji pikniku.

  3. We wto­rek o g. 19:30 kolej­na kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my mło­dzież w wie­ku 16 – 35 lat.

  4. W śro­dę 14.06. o g. 12:00 msza świę­ta na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go dla uczniów Zespo­łu Szkół Lot­ni­czych im. Boha­te­rów Narwi­ku i szkół gimnazjalnych.

  5. W czwar­tek 15.06. Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W naszym koście­le msze św. będą o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 16:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 i 18:00, ani mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 16:00 wyru­szy pro­ce­sja do 4 ołta­rzy. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie człon­ków grup para­fial­nych o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i uświet­nie­nie jej swo­ją obec­no­ścią. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my oso­by mogą­ce nieść bal­da­chim i sztan­da­ry para­fial­ne. Pro­ce­sja przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien i bal­ko­nów, usu­nię­cie samo­cho­dów z tra­sy pro­ce­sji. Po pro­ce­sji nie będzie Mszy św. Odpra­wi­my ja na roz­po­czę­cie uro­czy­sto­ści o g. 16:00. Cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie roz­pocz­nie się Mszą św. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście o g. 10:00 i przej­dzie tra­dy­cyj­ną tra­są przez Kra­kow­skie Przed­mie­ście na plac Mar­szał­ka Józe­fa Piłsudskiego.

  6. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo modlą­cych się w koście­le pro­si­my o nie­po­zo­sta­wia­nie paczek nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia przy ołta­rzu św. Anto­nie­go. Uży­wa­ną odzież moż­na będzie o każ­dej porze wrzu­cać do pojem­ni­ka usta­wio­ne­go w poro­zu­mie­niu z PCK przy wej­ściu głów­nym na teren para­fii lub odda­wać bez­po­śred­nio do para­fial­ne­go punk­tu Cari­tas w śro­dy w godzi­nach 9 – 12. Uży­wa­ne książ­ki o tema­ty­ce reli­gij­nej moż­na zosta­wiać w skle­pi­ku para­fial­nym. Tam też moż­na zaopa­trzyć się w takie książ­ki. Nato­miast zwra­ca­my się z proś­bą o nie­przy­no­sze­nie do kościo­ła sta­rych gazet reli­gij­nych, ulo­tek, obraz­ków i innych przed­mio­tów, któ­re zosta­wia­ne w róż­nych miej­scach zaśmie­ca­ją naszą świątynię.

  7. Zapra­sza­my na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku parafialnym.

  8. Za tydzień spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia po mszy św. o g. 18:00; nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzieci.

  9. We wto­rek przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, a w sobo­tę św. Alber­ta Chmie­low­skie­go, któ­re­mu dedy­ko­wa­ny jest decy­zją Epi­sko­pa­tu Pol­ski obec­ny rok. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Zbi­gniew Ceza­ry Toma­la l. 81, Zofia Elż­bie­ta Kuli­gow­ska l. 81, Jerzy Wła­dy­sław Pigłow­ski l. 88, Elż­bie­ta Fran­cisz­ka Szcze­pań­ska l. 58, Lucy­na Anot­ni­na Puław­ska l. 86.